Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Stille klinkers in Drunen

De Eindstraat in Drunen, gemeente Heusden, ontsluit de woonkern Drunen vanaf de A59. Bewoners ondervonden geluid- en trillingsoverlast van het verkeer van en naar de A59 en verkeersveiligheidsproblemen als gevolg van het ontbreken van een goede inrichting van de Eindstraat.

De gemeente heeft een reeks maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren: ontmoedigende maatregelen voor het doorgaand verkeer, zoals een verkeersdrempel aan het begin van de bebouwde kom als accent voor de 50 km/u grens, een wijziging van de twee aan- en afvoerende kruispunten en een versmalling van de rijbaan, die visueel ondersteund wordt door de aanleg van fietssuggestiestroken en de aanleg van een bomenrij. Daarnaast is het wegdek vervangen door geluidsreducerende klinkers. Er is voor klinkers gekozen om het verblijfskarakter van de weg te accentueren. Door deze maatregelen is het geluid op de gevel  van 33 saneringswoningen afgenomen.

Momenteel onderzoekt de gemeente de aanleg van twee alternatieve tracés om de Eindstraat verder te ontlasten en de geluidbelasting verder te doen afnemen.