Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller

In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie.

Het stille wegdek op de Maasdijk is aangelegd in het kader van de Stimuleringsregeling stille wegdekken. Aan deze regeling was de voorwaarde verbonden dat bij oplevering en 2, 5 en 8 jaar daarna geluidsmetingen verricht zouden worden. De reductie bij oplevering van het Microflex 0/6 in juni 2003 bedroeg 4,9 dB ten opzichte van het referentiewegdek (DAB). Deze reductie geldt voor lichte motorvoertuigen bij een gemiddelde rijsnelheid van 50 km/u. Uit de meting dit voorjaar, 8 jaar na oplevering, bleek dat de geluidsreductie nog lang niet is verdwenen. De reductie bedroeg op dat moment nog steeds 2,4 dB.

Akoestische en civieltechnische levensduur
Dit is bijzonder omdat de meeste wegbeheerders er van uitgaan dat een stil wegdek na 7 a 8 jaar vervangen moet worden wegens slijtage en dat de geluidsreductie op dat moment nihil is. Dit is dus lang niet altijd het geval, zo blijkt uit het voorbeeld van de Maasdijk. Dit is afhankelijk van de wegsituatie (weinig wringend verkeer), de wijze van aanbrengen van het wegdek en van het tussentijds onderhoud. Op de wegsituatie heeft een wegbeheerder weinig invloed: bochten en kruisingen zijn nu eenmaal een vast gegeven in de meeste situaties. Een wegbeheerder kan echter wel eisen stellen aan de wijze van aanbrengen, desnoods gecombineerd met het uitvoeren van een opleveringsmeting. En dit geldt ook voor het uitvoeren van tussentijds onderhoud. Beide kunnen zowel de civieltechnische als de akoestische levensduur van het wegdek zeker verlengen!

Subsidie voor stil wegdek
In de huidige Subsidieregeling van BSV voor stille wegdekken wordt hier overigens ook rekening mee gehouden. In het subsidiebedrag zijn niet alleen de kosten voor aanleg verrekend, maar ook de kosten voor tussentijds onderhoud van het wegdek en vervanging na 7,5 jaar.