Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Ontwerpbesluit van 31 mei 2023

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij ontwerpbesluit van 31 mei 2023, met kenmerk IENW/BSK-2022/296563 het voornemen bekend gemaakt om

  1. met toepassing van artikel 11.28, eerste lid en artikel 11.47, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductie-plafonds te wijzigen op referentiepunten langs rijkswegen die zijn opgenomen in bijlage 2 bij het besluit en
  2. om met toepassing van artikel 11.27, eerste lid van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds vast te stellen op 5 referentiepunten, gelegen langs een deel van de N652 bij Haamstede.

Het ontwerpbesluit is op woensdag 7 juni 2023 bekendgemaakt in de Staatscourant. Tevens is het ontwerpbesluit in de landelijke dagbladen het Algemeen Dagblad, de Telegraaf en de Volkskrant gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend.

Beknopte inhoud van het ontwerpbesluit

Op 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer in werking getreden. In dit hoofdstuk is de systematiek van geluidproductieplafonds geïntroduceerd. De geluidproductieplafonds geven de geluidproductie aan die een weg maximaal mag voortbrengen op aan weerszijden van de weg gelegen referentiepunten. Alle informatie over de hoogte van geluidproductieplafonds is vastgelegd in een openbaar geluidregister.

Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gegevens in het geluidregister naar aanleiding van het jaarlijkse nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen en diverse recent uitgevoerde akoestisch onderzoeken. Daarbij is geconstateerd dat er onjuiste gegevens in het geluidregister zijn opgenomen. Geconstateerd is dat voor 614 referentiepunten (1% van het totaal aantal punten) onjuiste brongegevens, zoals onder andere onjuiste rijsnelheden en onjuiste wegdekverhardingen in het geluidregister zijn opgenomen. Onderzocht is of de correctie van deze onjuistheden zou hebben geleid tot andere geluidmaatregelen, en daarmee tot andere gevolgen voor de omgeving. Voor de wijzigingen die zijn opgenomen in dit besluit bleek dat niet het geval te zijn. Daarom worden de onjuistheden met dit besluit ambtshalve gecorrigeerd. Het herstel leidt bij 475 referentiepunten tot een hoger geluidproductieplafond en bij 139 punten tot een lager plafond. Ter hoogte van Haamstede ontbreekt een deel van het rijkswegennet in het geluidregister. Het betreft een deel van de N652 dat in beheer is bij Rijkswaterstaat. Met de toevoeging van dit wegvak worden 5 nieuwe referentiepunten aan het geluidregister toegevoegd.

Overzicht gewijzigde geluidproductieplafonds op referentiepunten

Inzage (termijn is verlopen op 20 juli 2023)

Het ontwerpbesluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek ligt ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d, 3446 GP, te Woerden.

Het ontwerpbesluit, inclusief de bijlagen en het akoestische onderzoek kunt u ook hier downloaden:

Zienswijze (termijn is verlopen op 20 juli 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren brengen.

  • Een schriftelijke zienswijze richt u aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

De zienswijze moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het (ontwerp)besluit waartegen de zienswijze is gericht;
  • de gronden van de zienswijze (motivering).

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister