Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

West-Nederland Zuid – Fase 1

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A4, A12, A13, A15, A16, A20, A29, A38, A44, A44/N44, N3, N11, N14, N57 en N915

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij ontwerpbesluit van 11 juni 2020, kenmerk IenW/BSK-2020/99748, het voornemen bekend gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan West-Nederland Zuid, Fase 1 vast te stellen. Het saneringsplan heeft betrekking op diverse wegvakken van de A4, A12, A13, A16, A20, A29, A38, A44, A44/N44, N3, N11, N14, N57 en N915 in de provincie Zuid-Holland en op wegvakken van de A15 in de provincies Zuid-Holland en Gelderland.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de genoemde wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.

De saneringsobjecten zijn gelegen in de gemeenten Delft, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hoeksche Waard, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Molenlanden, Oegstgeest, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, ‘s-Gravenhage, Teylingen, Wassenaar, Westland, Zuidplas en Zwijndrecht.

Het ontwerpbesluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op de referentiepunten langs de genoemde wegen. De geluidproductieplafonds worden verlaagd met het effect van de maatregelen in het saneringsplan.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 19 juni 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

In het overzicht hieronder staat aangegeven wanneer in welke gemeente in welk huis-aan-huisblad is gepubliceerd.

Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2020 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor de hierboven genoemde wegvakken.

Wegvakken waarop het saneringsplan betrekking heeft

Stukken
Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Ontwerpbesluit d.d. 11 juni 2020

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 2 juni 2020 en bijlagen

Terinzagelegging (termijn verloopt 31 juli 2020)
De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 22 juni 2020 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn verloopt 31 juli 2020)
Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.