Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuw doelmatigheidscriterium

Op 1 januari 2010 is de ‘Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder’ van kracht geworden. De regeling vervangt de verschillende doelmatigheidscriteria die in den lande voor wegverkeerslawaai en spoorweglawaai werden gebruikt door één criterium dat toepasbaar is op zowel nieuwe aanleg, wijziging als sanering. Hierdoor vereenvoudigt de doelmatigheidsafweging.

De regeling is ontwikkeld in het kader van het wetsvoorstel Swung I, welke op dit moment ter beoordeling bij de Tweede Kamer ligt (zie Staatscourant nr 15). Vanwege de voordelen die het nieuwe doelmatigheidscriterium biedt en vanwege het verband met de Nota Mobiliteit is besloten het nieuwe doelmatigheidscriterium vooruitlopend op de inwerkingtreding van Swung I in te voeren.

Op dit moment wordt de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai geactualiseerd, onder meer naar aanleiding van het nieuwe doelmatigheidscriterium. Naar verwachting zal de aangepaste Subsidieregeling op 1 april dit jaar van kracht worden.

Een punt van aandacht is dat het doelmatigheidscriterium op korte termijn (voor 1 april) nog enigszins zal worden aangepast. Ondermeer zal deze aanpassing inhouden dat bij sanering van spoorweglawaai saneringssituaties met een toekomstige geluidbelasting van 63 dB of lager geen reductiepunten opleveren.