Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Subsidieregeling geactualiseerd

Op 29 april 2010 is in de Staatscourant de Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 21 april 2010, nr. 2010012715, tot wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en wijziging van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder gepubliceerd.

Met artikel I van bovengenoemde Regeling worden wijzigingen aangebracht in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de subsidieregeling is aangepast aan de gevolgen van recente wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de invoering van het principe van Sisa (Single information, single audit), de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, en het bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’. Verder zijn alle normbedragen in de regeling aangepast aan het prijsniveau 2010. Ook komt voortaan een stiller wegdek op een gemeentelijke of provinciale weg in aanmerking voor subsidie.

Met artikel II van de Regeling worden twee wijzigingen aangebracht in de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. De eerste wijziging is dat spoorweg saneringswoningen met een geluidsbelasting lager dan 64 dB niet meetellen bij de bepaling van het aantal reductiepunten. Het tweede punt is dat bij een combinatie van sanering en reconstructie/wijziging eerst de optimaal doelmatige saneringsmaatregelen worden bepaald aan de hand van het reductiepuntenbudget voor de saneringswoningen. De daaruit volgende geluidsbelasting geldt dan als streefwaarde voor de saneringswoningen. Deze twee wijzigingen bleken nodig omdat het doelmatigheidscriterium is afgestemd op de streefwaarden voor de sanering zoals die onder SWUNG I gaan gelden. De combinatie van die streefwaaren en het reductiepuntenbudget zorgde voor de juiste werking van het nieuwe criterium. Nu er wel een nieuw systeem voor de beapling van reductiepunten was, maar nog geen nieuwe streefwaarden, dreigde er een onevenwichtige overgang van de oude naar de nieuwe criteria te ontstaan. Deze onevenwichtigheid is met deze wijzigingen hersteld. In dat kader worden analoog aan het bestaande RBb-formulier ook de reductiepunten bij geluidsbelastingen onder de 64 dB op nul gezet.