Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Laatste wijziging Reken- en meetvoorschrift teruggedraaid

Op 1 oktober 2010 is de laatste wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (17 augustus 2009) teruggedraaid. Deze wijziging voorzag in een methode, die de rekenmethode over cumulatieve geluidsbelasting, ter uitvoering van artikel 110f, eerste en derde lid, van de Wet geluidhinder, uitbreidde met een rekenmethode om rekening te houden met de aftrek als bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder.
Vrij snel na genoemde wijziging is gebleken dat de toepassing van de nieuwe methode leidt tot uitkomsten die – hoewel op zich niet incorrect – lastig uitlegbaar zijn. Met name op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is vervolgens heroverwogen hoe de cumulatieregeling het best kan worden gecombineerd met de aftrek als bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder. Bij deze heroverweging zijn drie varianten in beschouwing genomen: De oorspronkelijke methode, de in 2009 gewijzigde methode en een mogelijke nieuwe methode.
De Stuurgroep Reken- en Meetvoorschriften van het CROW heeft, alles afwegende, geadviseerd dat de oorspronkelijke methode uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 nog de minste bezwaren oproept. Deze methode wordt derhalve met deze wijziging van de regeling weer opgenomen als de toe te passen methode. In aanvulling op de oorspronkelijke beschrijving van de methode is een nadere toelichting opgenomen met betrekking tot de wijze waarop de zo bepaalde cumulatieve niveaus op aanvaardbaarheid kunnen worden beoordeeld.
Voor meer informatie zie de wijzigingsregeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant.