Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Stil wegdek subsidiabel

Sinds april 2010 is subsidie beschikbaar voor sanering met stille wegdekken. Met name voor sanering langs gemeentelijke en provinciale wegen is dit een belangrijke uitbreiding van de saneringsmogelijkheden.

Met een stil wegdek wordt het geluid bij de bron aangepakt. Stille wegdekken worden de laatste jaren steeds vaker toegepast. Een stiller wegdek kan bij aanleg 4 tot 6 dB geluidreductie opleveren, afhankelijk van het type stil wegdek en het referentiewegdek.

Er zijn op dit moment diverse typen stil wegdek beschikbaar. En de ontwikkeling van nieuwe typen en verbeterde versies is bovendien nog volop in gang. Welk wegdek geschikt is in een bepaalde situatie is afhankelijk van onder meer de verkeersintensiteit en -snelheid, of er sprake is van doorgaand of wringend verkeer, de snelheid van aanleg en de levensduur. Gedetailleerde informatie over de verschillende typen wegdekken en afwegingscriteria is te vinden op www.stillerverkeer.nl.

Subsidie Ssv
De subsidie voor een stiller wegdek is een vast bedrag dat alleen afhankelijk is van het te vervangen wegdekoppervlakte en het type wegdek, maar niet van de werkelijke kosten. Het subsidiebedrag is te berekenen aan de hand van van de Ssv. Voor de berekening van het subsidiebedrag wordt het te vervangen wegdekoppervlakte afgerond op hele tientallen vierkante meters.

Een belangrijke voorwaarde voor subsidie is dat de maatregel doelmatig is. Een stiller wegdek is kortgezegd doelmatig wanneer het aantal reductiepunten van de saneringswoningen groter is dan het benodigd aantal maatregelpunten. Het aantal reductiepunten is afhankelijk van de toekomstige geluidbelasting van de saneringswoningen en is te bepalen met tabel 1 van bijlage 2 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen. Het aantal maatregelpunten is te bepalen met van de Ssv (ook bijgevoegd).