Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Subsidieregeling gewijzigd

Op 23 december 2010 is een wijziging van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai gepubliceerd.

De belangrijkste wijziging is datĀ BSV met ingang van 2011 nieuwe voorbereidingssubsidies alleen kan verlenen voor saneringsprojecten langs gemeentelijke en provinciale wegen, maar nietĀ langs rijks- en spoorwegen. Dit is in verband met nieuwe geluidwetgeving die naar verwachting begin 2012 van kracht wordt en die er voor zorgt dat de sanering vanwege de rijksinfrastructuur voortaan door Rijkswaterstaat en ProRail zal worden uitgevoerd.

Een tweede wijziging is dat BSV nu gedurende het hele jaar subsidie kan verlenen voor sanering in combinatie met een reconstructie. Een aanvraag daartoe hoeft niet langer voor 1 februari van een jaar te worden ingediend.

Naast deze wijzigingen zijn een aantal verduidelijkingen doorgevoerd en foutjes hersteld in bijlage A en de formulierenset. U kunt de nieuwe regeling en de gewijzigde formulieren en bijlagen downloaden vanaf deze website onder Regelgeving.