Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Belangrijke wijzigingen subsidieregeling

Nieuwe formulieren, dat is misschien wel de meest in het oog springende verandering van de recente wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv). Maar zeker niet de enige. De wijziging is vooral bedoeld om de subsidieregeling en bijbehorende procedures te vereenvoudigen. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen.

De wijziging van de Ssv is gepubliceerd in Staatscourant 2012/11434 en per 1 juli 2012 in werking getreden. Hieronder een korte uitleg van de belangrijkste wijzigingen. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar de toelichting op de wijzigingsregeling.

Prioritering
Allereerst is de wijze waarop subsidieaanvragen worden geprioriteerd, gewijzigd en vereenvoudigd. De maatregel ‘stille wegdekken’ is nu apart opgenomen in artikel 10 van de subsidieregeling. In de prioriteitsvolgorde komen stille wegdekken nu tussen verkeersmaatregelen en afschermende maatregelen te staan. Verder vervalt het begrip ‘maximale schermkosten’. Daardoor wordt de onderlinge prioritering bij afschermende maatregelen eenvoudiger.
In artikel 9 werd voorheen bepaald dat tenminste 1% van het jaarlijks beschikbare budget voor voorbereidingssubsidies moest worden gegund aan aanvragen om een voorbereidingssubsidie voor het treffen van gevelmaatregelen of onttrekkingen aan de bestemming. Deze eis wordt losgelaten omdat in de praktijk een groter deel van het budget aan gevelmaatregelen wordt besteed.

Nieuwe formulieren
De formulieren WS, RS en GS worden vervangen door twee nieuwe formulieren: het formulier-VBT en het formulier-UK/S. Maakte BSV voorheen bij aanvragen onderscheid tussen wegverkeer (WS), railverkeer (RS) en gekoppelde sanering (GS), nu gaat het vooral om het onderscheid tussen voorbereiding en uitvoering. Het formulier-VBT wordt gebruikt voor de aanvraag van een voorbereidingssubsidie. Het formulier-UK/S wordt gebruikt voor de aanvraag van een uitvoeringssubsidie en de indiening van een saneringsprogramma (vaak tegelijkertijd).
Ook het RBb- en WBb-formulier vervallen. Met deze formulieren werden de maximale schermkosten voor spoor- en wegprojecten berekend. Het praktisch nut van deze formulieren is verdwenen met de Regeling doelmatigheid Wet geluidhinder. De maximale schermkosten spelen ook niet langer een rol bij de prioritering van maatregelen.

Overige wijzigingen
Voorheen was het alleen mogelijk om subsidie aan te vragen als er binnen het project minstens 1 woning was gelegen die een geluidsbelasting op de gevel had van hoger dan 62 dB (weg) of hoger dan 63 dB (spoor). Deze voorwaarde voor wegverkeerslawaai vervalt. Zo maakt BSV het gemeenten mogelijk om ook de relatief eenvoudige sanering van woningen met een lagere geluidsbelasting af te ronden.

Ook is de subsidieregeling aangepast aan het nieuwe Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze regeling treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2012. Met de herziening van het Reken- en meetvoorschrift wordt de methode voor het bepalen van de geluidsreductie van een wegdek (C-wegdek) gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat in de bepaling nu wordt meegenomen dat de geluidsprestatie van een wegdek in de loop der tijd afneemt. Waar voorheen de geluidsreductie werd bepaald aan de hand van de reductie van een nieuw aangelegd wegdek, wordt nu uitgegaan van de gemiddelde reductie gedurende de levensduur van een wegdek. Dit betekent echter niet dat de C-wegdek voor een bepaald wegdek afneemt: ook van het referentie wegdek wordt de gemiddelde reductie gedurende de levensduur bepaald. Daardoor is het zelfs mogelijk dat een ‘C-wegdek nieuw’ hoger is dan een ’C-wegdek oud’. Daarnaast is het subsidiebedrag voor het aanbrengen van een stil wegdek verhoogd, omdat het oude bedrag in veel gevallen aan de lage kant bleek te zijn.

De toetsbedragen voor gevelmaatregelen in het GBa- en GBb-formulier en in Bijlage D (normkostenformulier) zijn aangepast aan de prijsindex. Tevens is aan tabel g in onderdeel a van Bijlage D de zogenaamde verende regels als isolerende maatregel toegevoegd aan de type 2 maatregelen voor hellende dakvlakken. Hiermee wordt beter aangesloten op de praktijk.