Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Alvast beginnen met uitvoering? Vraag instemming!

Eerst subsidie krijgen, dan beginnen met de uitvoering van de geluidsmaatregelen. Dat is het ‘normale’ verloop van een saneringsproject. En zo is het ook in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai opgenomen: artikel 11, lid 1 stelt dat projecten die al in uitvoering zijn genomen voordat BSV heeft besloten over de subsidieaanvraag, niet in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn echter situaties waarin het wenselijk is alvast te beginnen met de uitvoering van het project (de geluidsmaatregel) vóórdat de formele beslissing over de subsidieaanvraag is afgerond.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aangesloten moet worden bij andere werkzaamheden. In de Ssv is daarom de mogelijkheid opgenomen (artikel 11, lid 2 en 3) om met de uitvoering te starten voordat op de subsidieaanvraag is beslist, zonder dat het recht op een subsidie alleen vanwege die reden verloren gaat. Belangrijk is dat BSV alleen kan instemmen met een eerdere start wanneer dat om redenen van doelmatigheid wenselijk is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er wel zicht is op verlening van subsidie aan het project. Dat betekent dat er binnen afzienbare tijd een saneringsprogramma moet worden ingediend en dat er in de toekomst middelen beschikbaar moeten zijn.

Kortom: is het wenselijk de uitvoeringswerkzaamheden van een project te starten voordat BSV heeft besloten over uw subsidieaanvraag? Vergeet dan niet om BSV te verzoeken in te stemmen met een eerdere start. In het verzoek moet u duidelijk aangeven wat de reden is om eerder te starten. En, wellicht ten overvloede, instemming met een eerdere start betekent niet automatisch dat BSV subsidie zal verlenen. Daar staat tegenover dat een instemming met een eerdere start niet door BSV zal kunnen worden aangevoerd als reden van een eventuele afwijzing van uw aanvraag.