Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Factsheet Gezonde Leefomgeving

Saneren doe je niet (alleen) omdat het een wettelijke taak is, maar omdat het een betere, gezondere leefomgeving oplevert! Dat geluidhinder negatieve gezondheidseffecten heeft, dat is algemeen bekend, maar hoe zit dat ook al weer precies. De factsheet “Stiller Verkeer = Gezondere Leefomgeving” geeft antwoord op die vraag.

De factsheet is opgesteld door het CROW in opdracht van het programma Stiller op Weg. De factsheet kwam dit voorjaar beschikbaar maar het leek ons goed u er nog eens opmerkzaam op te maken.

Wegverkeerslawaai vormt immers in toenemende mate een probleem in met name binnenstedelijk gebied. Sanering van die knelpunten leidt tot een omvangrijke en kostbare opgave. De toenemende mobiliteit zet die opgave extra onder druk. Het programma Stiller op Weg van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, dat tot 2013 is uitgevoerd door Agentschap NL en CROW, heeft tot doel de toepassing van kansrijke (bron)maatregelen te stimuleren.

Uit marktanalyse en behoefte-onderzoek is gebleken dat agendering van geluid erg lastig is. Termen als voorkeursgrenswaarden, maximale grenswaarden en dB’s spreken niet tot de verbeelding en vormen de technische insteek. Gezondheid en leefbaarheid staat dichterbij de beleving van burgers en bieden betere kansen voor agendering bij lokale besturen. Het laat tevens de kansen op aansluiting en samenwerking met verschillende beleidsafdelingen zien, zoals RO, Ontwerp, Beheer, Verkeer, en GGD.

Boodschap gezonde leefomgeving
Factsheet gezonde leefomgeving