Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Gevelisolatie en 30 km/u wegen

Eerder meldden wij u dat per 1 oktober 2021 de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) is gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021.

Steeds meer gemeenten overwegen om binnen de bebouwde kom 30 km/u als maximale snelheid in te voeren. Omdat op grond van de Wet geluidhinder een weg waar 30 km/u als maximumsnelheid heerst geen zone heeft, komen woningen langs deze wegen niet in aanmerking voor saneringsmaatregelen. De wijziging van de Subsidieregeling maakt het echter mogelijk ook voor deze woningen een subsidie aan te vragen voor het treffen van geluidwerende maatregelen.

In bijgaande notitie 'Gevelmaatregelen en 30 km/u' leest u waar u rekening mee moet houden bij het akoestisch onderzoek voor uw aanvraag om subsidie.