Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

VBT aanvragen : zo gepiept!

Eerder berichtten wij u dat het voor dit jaar alsnog mogelijk is een nieuwe subsidie voor de voorbereiding van een saneringsproject aan te vragen. U heeft tot 1 april 2023 de tijd uw aanvraag in te dienen.

Omdat de tijd dus maar kort is om een aanvraag in te dienen, hebben we besloten dat kan worden volstaan met een vereenvoudigde aanvraag. Dat betekent vooral dat voor de aanvraag geen volledig en gedetailleerd akoestisch onderzoek noodzakelijk is.

Uw aanvraag hoeft alleen te bestaan uit het volgende.

VBT-formulier met bijlage (excel-bestand met saneringswoningen)
In deze bijlage kunt u de desgewenste kadastrale gegevens achterwege laten.
Het is eveneens niet noodzakelijk dat u per woning de status nagaat. Of een woning is gesloopt of van bestemming is veranderd, hoeft u pas uit te zoeken bij het opstellen van het saneringsprogramma. In de bijlage geeft u wel per woning de geluidsbelasting weer, met en zonder aftrek artikel 110 Wgh.

Onderbouwing geluidsbelastingen
Belangrijk is dat u aangeeft waarop de geluidsbelastingen zijn gebaseerd. Dat kan een speciaal voor het doel opgesteld akoestisch onderzoek zijn, maar u kunt ook verwijzen naar de geluidsbelastingskaart van de gemeente.
De geluidbelasting mag globaal bepaald worden. Bijvoorbeeld één toetspunt per rij woningen of zelfs per straat. Ook mag de geluidbelasting uit een afbeelding met berekende geluidcontouren worden afgelezen*.
Voor de bepaling van de geluidsbelasting moet wel een prognose van de verkeersgegevens worden gebruikt, maar dit hoeft niet precies een 10-jaar prognose te zijn. U hoeft eveneens geen nadere onderbouwing van de geluidsberekeningen aan te leveren.

* Het is dan handig om met de contouren te bepalen of de geluidsbelasting hoger is dan 55 dB. Voor deze woningen is een subsidiebedrag van € 600,- beschikbaar. Voor gemelde woningen met een geluidsbelasting van 55 dB of lager is een bedrag van
€ 150,- beschikbaar.