Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Subsidievoorwaarden woningonderzoek gevelisolatie voor saneringsadressen in 30 km/u zones

Per 1 oktober 2021 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021. De Regeling is gewijzigd in verband met het saneren van woningen langs 30 km/u wegen waarbij de maximale binnenwaarde van 43 dB wordt overschreden. Omdat dergelijke wegen volgens de Wet geluidhinder geen zone hebben, was dat tot voor kort niet mogelijk.

Concreet betekent de wijziging in artikel 4, eerste lid van de Subsidieregeling het volgende. Woningen die gelegen zijn aan een 30 km/u zone komen in aanmerking voor subsidie voor onderzoek naar eventueel noodzakelijke gevelmaatregelen en uitvoeringssubsidie, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

  • Het saneringsadres is opgenomen in een verlening van een vbt-subsidie en de uitvoeringssubsidie is nog niet vastgesteld.
  • Het saneringsadres is gemeld vanwege de weg waarop een maximale snelheid van 30 km/u is ingevoerd.
  • Het verkeersbesluit, houdende het instellen van een 30 km/u zone, is na de verlening van de vbt-subsidie genomen voor de gemelde maatgevende weg van het saneringsadres.  

Indien in uw gemeente sprake is van een lopend saneringsproject dat aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan heeft u de mogelijkheid om de saneringsadressen alsnog te gaan onderzoeken op eventueel noodzakelijke gevelmaatregelen.

Voor deze adressen is dan, gelet op artikel 27, tweede lid van de Subsidieregeling, (alsnog) akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de geluidsbelasting op de gevel. Na goedkeuring van de berekende geluidsbelastingen door BSV kan woningonderzoek plaatsvinden naar eventueel noodzakelijke gevelmaatregelen. Zie hiervoor de ‘Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidies’. Indien gevelmaatregelen noodzakelijk zijn, dan is de uitvoering van de gevelmaatregelen volledig subsidiabel. Ook komt de voorbereiding, begeleiding en toezicht van het woningonderzoek gevelisolatie in aanmerking voor een vbt-subsidie conform de Subsidieregeling.  

Heeft u vragen? U kunt dan contact opnemen met de bij BSV aangewezen projectleider van het betreffende project.