Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Geluidproductieplafonds

Op 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer in werking getreden. In dit hoofdstuk is de werking van de zogenaamde geluidproductieplafonds opgenomen. Een geluidproductieplafond is een norm voor geluidproductie vanwege een rijksweg of spoorweg, die door de beheerder moet worden nageleefd. De rijkswegen en spoorwegen waarvoor geluidproductieplafonds gelden, zijn opgenomen in de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer.

De plafonds gelden op vastgestelde referentiepunten, die 50 meter buiten de (spoor)weg op ongeveer 100 meter van elkaar liggen en op een hoogte van 4 meter boven het maaiveld. Het geluidproductieplafond dat voor ieder referentiepunt geldt, is bij het inwerkingtreden van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer in de meeste gevallen vastgesteld op de heersende waarde (peildatum 2008 voor rijkswegen, voor spoor was dit het gemiddelde van 2006, 2007 en 2008) plus een werkruimte van 1,5 dB. De werkruimte zorgt ervoor dat de beheerders van de (spoor)wegen niet bij een geringe toename van de verkeersintensiteiten met een overschrijding van het geluidproductieplafond worden geconfronteerd. De beheerder wordt zo in staat gesteld kleine jaarlijkse wijzigingen in de verkeersintensiteiten op te vangen en tijdig het treffen van geluidbeperkende maatregelen voor te bereiden. Voor een kleiner aantal weg en baanvakken zijn de plafonds gebaseerd op wegaanpassingsbesluiten (als bedoeld in de Spoedwet wegverbreding) of tracébesluiten (als bedoeld in de Tracéwet), die kort voor het inwerkingtreden van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer zijn genomen. Dit zijn bijvoorbeeld vóór 1 juli 2012 geplande, maar nog niet gerealiseerde wegen en spoorwegen. Aan die plafonds is geen 1,5 dB extra werkruimte toegevoegd. Doordat die plafonds zijn gebaseerd op de verwachte toekomstige verkeersintensiteiten uit die besluiten, bieden ze ook voldoende ruimte aan de beheerders om wisselingen in het werkelijke verkeersaanbod tijdig te kunnen opvangen.

De precieze hoogte van de plafonds bij het inwerkingtreden van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is vastgelegd in het zogenaamde geluidregister. Het geluidregister is voor iedereen vrij te raadplegen:

Wegen: Geluidregister rijkswegen
Spoor: Geluidregister spoorwegen

Schematische weergave ligging geluidproductieplafonds