Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Vrijstelling en ontheffing van de naleving

De plicht tot naleving van het geluidproductieplafond geldt niet voor referentiepunten als hiervoor vrijstelling of ontheffing is verleend door het bevoegd gezag.

Een vrijstelling van naleving geldt bijvoorbeeld indien besloten is om maatregelen te treffen die een overschrijding van de plafonds voorkomen, maar de uitvoering hiervan nog niet is afgerond of door onvoorziene omstandigheden langer op zich laat wachten. In die gevallen kan de beheerder, tot het moment dat de maatregelen zijn uitgevoerd, worden vrijgesteld van naleving.

Het kan ook voorkomen dat een beheerder vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk niet in staat is om op een bepaald traject de geluidproductieplafonds na te leven. Van een bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld sprake als vanwege onverwachte werkzaamheden aan een weg het verkeer moet omrijden en daardoor op de omgeleide weg de geluidproductieplafonds tijdelijk worden overschreden. In die gevallen kan de beheerder een tijdelijke ontheffing van de naleving aanvragen bij het bevoegd gezag. Of er sprake is van een bijzondere omstandigheid die een ontheffing rechtvaardigt, wordt per aanvraag afzonderlijk afgewogen. De tijdelijkheid van de ontheffing houdt in dat de bijzondere omstandigheid niet langer dan 5 jaar duurt.

De door de Staatssecretaris verleende tijdelijke ontheffingen vindt u hier.