Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Communicatie

Communicatieplan BSV -2022

1. Inleiding

BSV plant voor de tweede helft van 2022 de volgende activiteiten op het gebied van communicatie met haar doelgroep, te weten (toekomstige) subsidieontvangers en hun adviseurs. De activiteiten  vloeien nog voor een belangrijk deel voort uit het in 2020 uitgevoerde onderzoek van NSG/Antea naar mogelijke verbeteringen van het gevelisolatieproces. De rapportage van dat onderzoek vindt u hier. Uit het onderzoek volgen drie aanbevelingen.

  1. Inrichten van een dashboard zodat de voortgang en inhoud (aanlevering en beoordeling van stukken) van het proces beter is te volgen.
  2. Inrichten van een digitaal loket zodat het aanleveren, opslaan en beoordelen van de benodigde stukken voor de subsidieaanvraag eenvoudiger wordt voor zowel gemeenten/adviesbureaus als BSV.
  3. Organiseren van cursussen naar behoefte van het veld en BSV, zodat het kwaliteitsniveau en de deskundigheid bij gemeente/adviseurs wordt verbeterd.

BSV gaat als volgt invulling geven aan deze aanbevelingen.

2. Dashboard en Digitaal Loket

BSV is begin 2022 overgegaan op een volledig digitaal Document Management Systeem. Binnen het systeem wordt een digitaal loket ingericht waar gemeenten en hun adviseurs de stukken voor een gevelisolatieproject kunnen aanleveren. In het loket kunnen gemeenten per project en woning de benodigde stukken klaarzetten en op het moment dat het compleet is, de stukken verzenden naar BSV.  Afhankelijk van de status van een woning (weigeraar, wel/geen maatregelen) helpt het loket met het selecteren van de juiste stukken.

In de zomer van 2022 zullen we een pilot uitvoeren met het digitale loket, waarna het systeem dit najaar beschikbaar komt.

Het loket is primair bedoeld om projectdocumenten op een uniforme en inzichtelijke manier aan te leveren, maar geeft als zodanig ook enig inzicht in de voortgang van een project en de status van de betrokken woningen.

3. Cursussen: gesprekken met subsidieontvangers

Vanaf de zomer van 2022 zal BSV regelmatig gesprekken gaan voeren met diverse subsidieontvangers. Naast onderwerpen als de planning van de projecten, komt ook aan bod op welke wijze de dienstverlening van BSV zou kunnen worden verbeterd. Aan de hand van deze input zal BSV bezien of er behoefte is aan nadere ondersteuning in de vorm van cursussen.

4. Saneringsdag

BSV plant om dit najaar een landelijke of enkele regionale bijeenkomsten te organiseren. Naast het bieden van informatie over nieuwe ontwikkelingen en de sanering onder de Omgevingswet zullen we deze bijeenkomst ook benutten om met gemeenten in gesprek te gaan met BSV. Mogelijke onderwerpen voor de bijeenkomsten:

  • Bijdrageregeling Sanering Verkeerslawaai
  • Omgevingswet en sanering
  • Sanering en 30 km per uur
  • Gevelisolatie en het aanleveren van stukken (digitaal loket)