Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Subsidie

Gemeenten en provincies kunnen een subsidie aanvragen bij BSV voor het saneren van geluidshindersituaties. De subsidie wordt dus niet aan particulieren of bedrijven verstrekt. Alleen geluidsbelaste situaties die tot de saneringsvoorraad behoren, komen in aanmerking voor subsidie op basis van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv).

De subsidieverlening van BSV bestaat uit drie fasen:

  1. BSV verleent op basis van een subsidieaanvraag allereerst een voorbereidingssubsidie voor de kosten van de voorbereiding, begeleiding en toezicht van een project. Met deze subsidie kan een gedetailleerd saneringsprogramma worden opgesteld.
  2. Nadat de gemeente een uitgewerkt saneringsprogramma en tweede subsidieaanvraag heeft ingediend verleent BSV een uitvoeringssubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor de kosten van uitvoering van de maatregelen in het saneringsprogramma: het treffen van verkeersmaatregelen, aanbrengen van een stil wegdek, plaatsen van een scherm of het aanbrengen van gevelisolatie. Na subsidieverlening kan de gemeente de aanbesteding starten, het project gunnen en uitvoeren.
  3. Na oplevering van het project volgt de gereedmelding en financiële afronding.

Een uitgebreide toelichting per fase is te vinden onder handleiding subsidie. Informatie over de mogelijke maatregelen om een geluidhindersituatie op te lossen is te vinden in het hoofdstuk Maatregelen.


Meer informatie over de saneringsvoorraad