Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Gevelisolatie en 30 km/u

Per 1 oktober 2021 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021.

Steeds meer gemeenten overwegen om binnen de bebouwde kom 30 km/u als maximale snelheid in te voeren. Omdat op grond van de Wet geluidhinder een weg waar 30 km/u als maximumsnelheid heerst geen zone heeft, komen woningen langs deze weg niet langer in aanmerking voor saneringsmaatregelen. De wijziging van de Subsidieregeling maakt het mogelijk ook voor deze woningen een subsidie aan te vragen voor het treffen van geluidwerende maatregelen.

Om voor een subsidie voor gevelmaatregelen voor een saneringssituaties (in het vervolg: woning) in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende drie voorwaarden.

  • De woning is opgenomen in een verlening van een vbt-subsidie en de uitvoeringssubsidie is nog niet vastgesteld.
  • Het verkeersbesluit om 30 km/u als maximumsnelheid in te stellen, is genomen na de verlening van de vbt-subsidie.
  • De woning is gemeld vanwege de weg waarop een maximale snelheid van 30 km/u is of wordt ingevoerd.

Indien in uw gemeente sprake is van een lopend saneringsproject dat aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan heeft u de mogelijkheid de saneringsadressen alsnog te gaan onderzoeken op eventueel noodzakelijke gevelmaatregelen.

Voor deze adressen is dan, gelet op artikel 27, tweede lid van de Subsidieregeling, (alsnog) akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de geluidsbelasting op de gevel. BSV heeft de notitie 'Gevelmaatregelen en 30 km/u' opgesteld waarin wordt aangegeven waar u bij dit onderzoek rekening mee moet houden.

Als de geluidsbelastingen nog zo hoog zijn dat de binnenwaarden mogelijk worden overschreden, kunt u de woningen daarop onderzoeken. Zie hiervoor de Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie. Indien gevelmaatregelen noodzakelijk zijn, dan is de uitvoering van de gevelmaatregelen volledig subsidiabel. Ook komt de voorbereiding, begeleiding en toezicht van het woningonderzoek gevelisolatie in aanmerking voor een vbt-subsidie conform de Subsidieregeling. 

Heeft u vragen? U kunt dan contact opnemen met de bij BSV aangewezen projectleider van het betreffende project.