Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Maatregelen

Uit het onderzoek naar de binnenwaarde van een woning volgt of de gevel van de woning in de bestaande situatie voldoende geluid tegenhoudt (geluidwering) om aan de binnenwaarde van 30 dB te voldoen. Als dit niet het geval is worden de eigenaren en/of bewoners van een woning een maatregelpakket aangeboden, waarmee de geluidwering van de gevel wordt vergroot en dus binnen de woning wel aan de binnenwaarde wordt voldaan.

Soorten maatregelen
De meest toegepaste geluidwerende maatregel is het aanbrengen van geluidisolerende beglazing. Er zijn diverse soorten beglazing op de markt die – naast goede thermisch isolerende eigenschappen – tevens over uitstekende geluidisolerende eigenschappen beschikken. Deze maatregel wordt vaak toegepast in combinatie met de zogenaamde naad- en kierdichting. Geluid kan zich gemakkelijk bewegen door naden (ruimte tussen de muur en een kozijn) en kieren (ruimte tussen kozijn en een te openen deel, zoals een raam). Door deze naden en kieren te dichten met bijvoorbeeld kit of speciale strips, wordt dit geluid toch tegengehouden en wordt de geluidwerende eigenschap van een gevel verbeterd.

Een alternatieve manier om de ramen in bestaande kozijnen te isoleren is met een voorzetraam. Het voorzetraam wordt daarbij aan de binnen- of buitenzijde tegen een bestaand raam of kozijn geplaatst, zodat een isolerende luchtlaag (luchtspouw) tussen de glasplaten ontstaat.

De binnenwaarde wordt altijd bepaald bij gesloten ramen en deuren. Zodra de ramen en deuren in een woning open staan kan een binnenwaarde niet meer gegarandeerd worden. Om toch er voor te zorgen dat er toch ventilatie mogelijk blijft bij gesloten ramen en deuren (die normaal gesproken via het raam of naden en kieren plaatsvindt) worden bij het aanbrengen van gevelmaatregelen ook geluidwerende ventilatievoorzieningen aangebracht.

Er zijn verschillende soorten ventilatievoorzieningen, waarbij extra geluidwering wordt verkregen door de lucht langs absorberende materialen te leiden, die een deel van de geluidenergie absorberen. Een suskast is een voorbeeld van een ventilatierooster met een verhoogde geluidwering in een kozijn. Een muurdemper is een voorbeeld van een ventilatierooster met een verhoogde geluidwering in een muur. Mechanische ventilatievoorziening is een decentrale luchttoevoerunit die zorgt voor een permanente en gecontroleerde toevoer van verse, gefilterde buitenlucht door een gat in de muur.

In sommige gevallen zal het geluid binnen in de woning komen via een dak dat over onvoldoende geluidwerende eigenschappen beschikt. In die gevallen kan dakisolatie aan de orde zijn. Hierbij wordt geluidisolerend materiaal onder het dak van de woning aangebracht.

Sober en doelmatig
In de beleidsregels is opgenomen dat het maatregelpakket zo sober en doelmatig mogelijk wordt uitgevoerd.

-> Sober wil zeggen dat er uitsluitend maatregelen worden getroffen die nodig zijn voor het verbeteren van de geluidwering van de gevel. De maatregelen zijn daarbij van goede kwaliteit maar niet luxer dan al aanwezig was. Uitgangspunt bij de sanering is ook dat de gebruiksmogelijkheden van de gevel zo min mogelijk wijzigen. Een raam dat in de bestaande toestand kan worden geopend, kan ook na de saneringsmaatregelen nog worden geopend.

-> Doelmatig wil zeggen dat er niet meer maatregelen worden getroffen dan nodig zijn om de binnenwaarde tot op het gewenste niveau te brengen.

Achterstallig onderhoud
In de regelgeving is opgenomen dat maatregelen alleen worden getroffen wanneer de woning voldoet aan de relevante eisen in de Woningwet en het Bouwbesluit en er geen sprake is van andere gebreken of achterstallig onderhoud. Dat betekent dat wanneer de woning dusdanige gebreken vertoond dat de saneringsmaatregelen niet kunnen worden aangebracht, deze gebreken eerst verholpen moeten worden. Normaal gesproken is het noodzakelijk om achterstallig onderhoud te laten herstellen voorafgaande aan de uitvoering van de maatregelen. Eventueel is het ook mogelijk om dit door de project- aannemer te laten doen die de geluidsisolatie zal uitvoeren. De kosten voor het herstel van het achterstallig onderhoud zijn uiteraard voor de woningeigenaar zelf.

Wensvoorzieningen
In principe is het ook mogelijk om de aannemer wensvoorzieningen uit te laten voeren. Voorafgaande is hier uiteraard overleg over noodzakelijk. Eveneens zal de aannemer de wensvoorzieningen apart moeten factureren. Afspraken hierover kunnen in de eerder genoemde overeenkomst worden vastgelegd.


De tekst van de “Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines” kunt u hier vinden.