Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Regelgeving

Hieronder treft u een opsomming en verwijzing aan van de regelgeving die van toepassing is op de geluidsanering windturbines.

Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
Deze beleidsregels bevatten de regels en voorwaarden voor de geluidsanering. Bijlage 1 bij deze beleidsregels bevat de lijst met woningen, die in aanmerking kunnen komen voor sanering. Woningen die niet op deze lijst staan, komen niet in aanmerking voor geluidsanering.

Reken- en meetvoorschrift 2012 (RMG 2012)
Deze regeling bevat de reken- en meetvoorschriften waarmee de geluidsbelasting binnen de woning kan worden bepaald. In de Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines wordt in het bijzonder verwezen naar hoofdstuk 6 van deze regeling.

Besluit geluidhinder (Bgh)
In dit besluit treft u onder hoofdstuk 6 de procedure aan die van toepassing is op de geluidsanering windturbines.

Bijlage D: toetsbedragen geluidwerende maatregelen
In bijlage D bij de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai staan de toetsbedragen waartegen de beoogde geluidwerende maatregelen aan de gevel worden getoetst op sober- en doelmatigheid.