Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Welke woningen komen in aanmerking

In bijlage 1 bij de ‚ÄúBeleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines‚ÄĚ is een lijst met woningen opgenomen, die in aanmerking kunnen komen voor geluidsanering vanwege windturbinelawaai. Op deze lijst staan alleen woningen die hoogstwaarschijnlijk voldoen aan de volgende voorwaarden. Mocht uit nader onderzoek blijken dat een woning op deze lijst toch niet voldoet aan deze voorwaarden, komt deze woning alsnog niet in aanmerking voor geluidsanering:

  • De maatgevende windturbine is geplaatst tussen 1 januari 1997 en 31 december 2010.

Alleen woningen die zijn gelegen bij maatgevende windturbines die zijn geplaatst tussen 1 januari 1997 en 31 december 2010 ondervinden een geluidhinder boven de bestaande normen, die niet op zeer korte termijn wordt opgelost. Daarom zijn de beleidsregels alleen op die woningen van toepassing. Met de maatgevende windturbine wordt de windturbine bedoeld, die het grootste aandeel heeft in de geluidhinder bij een woning. In de regel is dit de windturbine die het dichtst bij de te saneren woning is gelegen.

Woningen bij een maatgevende windturbines van vóór 1 januari 1997 komen niet voor geluidsanering in aanmerking. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van windturbines van 15 tot 20 jaar, kan ervan uitgegaan worden dat deze windturbine binnen afzienbare tijd wordt vervangen of verwijderd. Indien een windturbine wordt vervangen, moet deze voldoen aan de strenge normen die gesteld zijn in het nieuwe Activiteitenbesluit uit 2011, waarmee geluidsanering in principe niet meer nodig is.

Omdat windturbines die vanaf 1 januari 2011 zijn geplaatst ook aan de normen uit het Activiteitenbesluit moeten voldoen, komen woningen die bij deze maatgevende windturbines zijn gelegen ook niet in aanmerking voor geluidsanering.

Het bevoegd gezag bij plaatsing of vervanging van windturbine is de gemeente waarbinnen de windturbine staat. Gemeenten kunnen aanvullende (eventueel verruimende) voorwaarden stellen omtrent geluidhinder van bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor deze plaatsing of vervanging. Omdat het lokale bevoegd gezag hierbij een keuze heeft, komen de woningen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van het rijk.

  • De geluidsbelasting op de gevel als gevolg van de nabijgelegen windturbines is meer dan 47 dB.

Voor de geluidsbelasting op de gevels van woningen wordt uitgegaan van een overschrijding van de norm uit het Activiteitenbesluit van 47 dB. Deze geldt voor de gecumuleerde effecten van alle windturbines in de nabijheid van de woning. De dichtstbijzijnde windturbine draagt het meest bij aan de geluidsbelasting en geldt als de maatgevende windturbine.

  • De eigenaar van de woning heeft geen zeggenschap over de maatgevende windturbine.

Wanneer de eigenaar van de woning zeggenschap heeft over de maatgevende windturbine en/of over de grond waarop die staat, heeft de eigenaar zelf ingestemd met de aanwezigheid van de windturbine, heeft hij invloed op de bedrijfsvoering en mogelijk ook economisch baat bij de turbine. Om deze reden worden woningen van de eigenaren die zeggenschap hebben over de windturbine en/of de grond waarop de windturbine staat, uitgesloten van geluidsanering. Overigens is het zo dat in dit soort situaties over het algemeen minder hinder wordt ervaren dan wanneer er geen zeggenschap is over de turbine. Dat blijkt uit onder meer uit de volgende rapportage van TNO: link

Of een woningeigenaar zeggenschap heeft over de maatgevende windturbine is bepaald op grond van gegevens van het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Onder zeggenschap over de windturbine of de grond waarop die staat, wordt, naast eigenaarschap, ook begrepen een positie die in economische zin met die van eigenaar is te vergelijken. Daarbij valt te denken aan zakelijke rechten als vruchtgebruik of opstalrecht met betrekking tot de grond, maar ook aan gedeelde eigendom van de windturbine. Dit kan bijvoorbeeld door een vennootschap, waarvan de aandelen over meer personen dan alleen de eigenaar van de woning zijn verdeeld, of een stichting, waarbinnen de eigenaar van de woning een bestuursfunctie bekleedt.


De tekst van de ‚ÄúBeleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines‚ÄĚ kunt u hier vinden.