Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Regeling Sanering Verkeerslawaai

Als op 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht wordt, wordt ook een nieuwe bijdrageregeling voor de sanering van verkeerslawaai onder de Omgevingswet van kracht. De nieuwe regeling gaat heten: Regeling sanering verkeerslawaai 2024.

De huidige Subsidieregeling sanering verkeerslawaai blijft van kracht voor subsidies die op grond van de Wet geluidhinder zijn verleend en die nog zullen worden verleend. De nieuwe regeling bevat de nieuwe regels voor het verkrijgen van een rijksbijdrage voor sanering verkeerslawaai onder de Omgevingswet. De bijdrage is bestemd voor gemeenten, provincies en waterschappen en voor omgevingsdiensten die daarvoor gemandateerd zijn door de aangesloten gemeenten.

Een consultatieversie van de regeling is in 2022 bekend gemaakt. Deze versie van de regeling kunt u hieronder downloaden.

Vrijwillige sanering

Onderdeel van de regeling is de zogenaamde vrijwillige sanering. Dat betreft woningen die zijn aangemeld als sanering onder de Wet geluidhinder, met een geluidsbelasting van maximaal 5 dB onder de saneringgrens, die nog niet eerder zijn gesaneerd. Deze woningen komen onder de nieuwe regeling in aanmerking voor een gedeeltelijke bijdrage.
Hoe u met deze vrijwillige sanering kunt omgaan leest u in het document dat u hieronder kunt downloaden.

Omvang sanering Omgevingswet

De sanering onder de Omgevingswet betreft geluidgevoelige gebouwen met een hogere geluidsbelasting dan de saneringsgrenswaarde, respectievelijk 65 dB voor provinciale wegen buiten de bebouwde kom en 70 dB voor de overige situaties. De omvang van de sanering, in aantallen en kosten, is geraamd in onderstaande onderzoek. Dit onderzoek, dat in 2022 gereed is gekomen, is een herziening van eerdere onderzoeken uit 2019.