Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Regeling Sanering Verkeerslawaai 2022

Op het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt, wordt ook een nieuwe bijdrageregeling voor de sanering van verkeerslawaai onder de Omgevingswet van kracht. De nieuwe regeling komt in plaats van de bestaande Subsidieregeling sanering verkeerslawaai.

Het ministerie van IenW heeft aan VNG, IPO en Unie van Waterschappen gevraagd een reactie te geven op een concept van de (Bijdrage)regeling sanering verkeerslawaai (Rsv). Gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten kunnen hun reactie indienen via deze koepelorganisaties, maar kunnen desgewenst ook zelf reageren naar PostbusRegelingRsv@minienw.nl. De reactietermijn loopt tot en met
28 januari 2022.

De regeling vervangt de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en bevat de nieuwe regels voor het verkrijgen van een rijksbijdrage voor sanering verkeerslawaai onder de Omgevingswet. De bijdrage is bestemd voor gemeenten, provincies en waterschappen en voor omgevingsdiensten die daarvoor door genoemde overheden gemandateerd zijn.
U kunt de consultatieversie van de regeling hieronder downloaden.

Vrijwillige sanering

Onderdeel van de regeling is de zogenaamde vrijwillige sanering. Dat betreft woningen die zijn aangemeld als sanering onder de Wet geluidhinder, met een geluidsbelasting van maximaal 5 dB onder de saneringgrens, die nog niet eerder zijn gesaneerd. Deze woningen komen onder de nieuwe regeling in aanmerking voor een gedeeltelijke bijdrage.
Hoe u met deze vrijwillige sanering kunt omgaan leest u in het document wat u hieronder kunt downloaden.

Omvang sanering Omgevingswet

De sanering onder de Omgevingswet betreft geluidgevoelige gebouwen met een hogere geluidsbelasting dan de saneringsdrempels, respectievelijk 65 dB voor provinciale wegen buiten de bebouwde kom en 70 dB voor de overige situaties. De omvang van de sanering, in aantallen en kosten, is geraamd in onderstaande onderzoeken.