Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 12 december 2023

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij besluit van 12 december 2023 (kenmerk IENW/BSK-2023/372133) besloten om

  1. met toepassing van artikel 11.28, eerste lid en artikel 11.47, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten langs rijkswegen die zijn opgenomen in bijlage 2 bij het besluit en
  2. met toepassing van artikel 11.27, eerste lid van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds vast te stellen op 5 referentiepunten, gelegen langs een deel van de N652 bij Haamstede.

Het ontwerpbesluit is op woensdag 7 juni 2023 bekendgemaakt in de Staatscourant en enkele landelijke dagbladen.

Op dinsdag 19 december 2023 is het definitieve besluit bekendgemaakt in de Staatscourant. Tevens is het besluit in de landelijke dagbladen het Algemeen Dagblad, de Telegraaf en de Volkskrant gepubliceerd.
Het definitieve besluit bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beknopte inhoud van het besluit

Op 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer in werking getreden. In dit hoofdstuk is de systematiek van geluidproductieplafonds geĂŻntroduceerd. De geluidproductieplafonds geven de geluidproductie aan die een weg maximaal mag voortbrengen op aan weerszijden van de weg gelegen referentiepunten. Alle informatie over de hoogte van geluidproductieplafonds is vastgelegd in een openbaar geluidregister.

Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gegevens in het geluidregister naar aanleiding van het jaarlijkse nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen en diverse recent uitgevoerde akoestisch onderzoeken. Daarbij is geconstateerd dat er onjuiste gegevens in het geluidregister zijn opgenomen. Geconstateerd is dat er onjuiste brongegevens, zoals onjuiste rijsnelheden en onjuiste wegdekverhardingen in het geluidregister zijn opgenomen, waardoor voor 617 referentiepunten (ongeveer 1% van het totaal aantal punten) het geluidproductieplafond moet worden gewijzigd. Onderzocht is of de correctie van deze onjuistheden zou hebben geleid tot andere geluidmaatregelen, en daarmee tot andere gevolgen voor de omgeving. Voor de wijzigingen die zijn opgenomen in dit besluit bleek dat niet het geval te zijn. Daarom worden de onjuistheden met dit besluit ambtshalve gecorrigeerd. Het herstel leidt bij 477 referentiepunten tot een hoger geluidproductieplafond en bij 140 punten tot een lager plafond.

Ter hoogte van Haamstede ontbreekt een deel van het rijkswegennet in het geluidregister. Het betreft een deel van de N652 dat in beheer is bij Rijkswaterstaat. Met de toevoeging van dit wegvak worden 5 nieuwe referentiepunten aan het geluidregister toegevoegd.

Overzicht gewijzigde geluidproductieplafonds op referentiepunten

Inzage (termijn loopt tot en met 31 januari 2024)

Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek ligt ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d, 3446 GP te Woerden.

Het besluit, inclusief de bijlagen en het akoestische onderzoek kunt u ook hier downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn loopt tot en met 31 januari 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister