Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Prioritering subsidieaanvragen

Het beschikbare subsidiebudget is meestal voldoende om alle subsidieaanvragen direct te kunnen honoreren. Als dit niet het geval is worden de aanvragen voor een voorbereidingssubsidie gerangschikt op prioriteit en op de zogenaamde Prioriteitenlijst geplaatst. De prioritering heeft uitsluitend betrekking op de aanvragen voor voorbereidingssubsidie.

Binnen de beschikbare budgettaire ruimte, worden de hoogst geplaatste aanvragen het eerst afgehandeld. Met beschikbare budgettaire ruimte wordt niet alleen de ruimte van het lopende jaar bedoeld, maar ook die in toekomstige jaren. Wanneer er immers een voorbereidingssubsidie wordt verleend, moet de aanvrager erop kunnen vertrouwen dat wanneer de voorbereiding naar behoren verloopt, de aanvraag voor uitvoeringskosten in een later jaar kan worden gehonoreerd.

Aanvragen die in een jaar niet voor subsidie in aanmerking komen, worden aangehouden. Mogelijk ontstaat later in het jaar alsnog budgettaire ruimte, anders dingt de aanvraag in het volgende jaar weer mee voor een subsidie.

De wijze van prioriteren is opgenomen in artikel 10 van de Subsidieregeling. Aanvragen met de gemiddeld hoogste geluidsbelasting, krijgen de hoogste prioriteit.

Aanvragen om een uitvoeringssubsidie zijn niet aan een prioritering onderhevig. Deze aanvragen worden in overleg tussen de aanvrager en BSV ingediend en behandeld.