Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Facultatieve procedure PLUS

Graag wijzen wij gemeenten op de mogelijkheid om, wanneer zij al een saneringsprogramma hebben ingediend en BSV een ten hoogste toelaatbare waarde en maatregelbeschikking heeft opgesteld, zonder verdere stukken een subsidie voor de uitvoering van gevelmaatregelen aan te vragen.

Toelichting
Sinds enige jaren is in de subsidieregeling de zogenaamde “Facultatieve Procedure” opgenomen (artikel 35b en 35c van de Subsidieregeling). Deze procedure houdt in dat de gemeente tegelijk met het indienen van een saneringsprogramma een subsidie voor de uitvoeringskosten van gevelmaatregelen aanvraagt. BSV verleent dan de subsidie op basis van normbedragen, de gemeente bereidt het project verder voor en voert het uit. Na uitvoering meldt de gemeente het project gereed en stelt BSV de subsidie vast op basis van de werkelijke kosten van de uitvoering.

Het voordeel van deze procedure is dat de gemeente geen aparte aanvraag voor een subsidie voor uitvoeringskosten hoeft in te dienen en dat zij de voorbereiding volgens eigen planning kan uitvoeren, zonder afhankelijk te zijn van de termijnen die BSV nodig heeft om de subsidieaanvraag en bijbehorende stukken te beoordelen.

Het nadeel van deze procedure is echter dat een gemeente het risico loopt dat, indien naar aanleiding van de verantwoording blijkt dat de uitvoering niet conform de regeling is verlopen, een deel van het subsidiebedrag moet worden teruggevorderd.

Om dit risico te voorkomen bieden wij u de mogelijkheid van de facultatieve procedure PLUS.

Dit houdt in dat u de facultatieve procedure volgt, maar dat u tussentijds de resultaten van de voorbereiding van het project aan ons voorlegt. Een logisch moment daarvoor is voorafgaand aan de aanbesteding van het project. U bent dan nog geen verplichtingen aangegaan. BSV beoordeelt uw stukken en past zo nodig naar aanleiding daarvan de subsidie aan, waarna u verder kunt met de uitvoering van het project. Als u op een ander moment in het proces stukken aan BSV wilt voorleggen, dan kan dat ook, maar onze voorkeur gaat er naar uit dat we een woning maar één keer hoeven te beoordelen. Dus graag toetsingsberekeningen en maatregelvoorstellen tegelijk indienen.

U kunt gebruik maken van deze procedure als voor uw project al een ten hoogste toelaatbare waarde en maatregelbeschikking is afgegeven. Op grond van deze beschikking is het Rijk immers verplicht de uitvoeringskosten van de in de beschikking opgenomen maatregelen te vergoeden.

In stappen verloopt het proces dan als volgt.

  1. U heeft een ten hoogste toelaatbare waarde en maatregelbeschikking van BSV gekregen waarvoor u nog geen aanvraag om een subsidie voor uitvoeringskosten hebt ingediend.
  2. U dient een aanvraag in door een UK/S-formulier in te vullen en daarop aan te geven dat u de facultatieve procedure wilt volgen. Meer stukken zijn niet noodzakelijk.
  3. BSV verleent u een subsidie op basis van een normbedrag per woning (Subsidieregeling bijlage A, paragraaf 7).
  4. U bereidt het project verder voor en legt op enig moment het voorbereidingsresultaat aan BSV voor. Idealiter is dat het moment dat u nog geen verplichtingen bent aangegaan maar de (financiële) omvang van het project wel zo goed mogelijk bekend is.
  5. BSV toetst uw stukken en past de subsidieverlening zo nodig aan.
  6. U voert het project uit, meldt het gereed en verantwoordt via Sisa.
  7. BSV stelt subsidie vast op de werkelijk gemaakte kosten.