Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Doelmatigheid

Een belangrijke voorwaarde voor subsidie is dat de voorgestelde maatregel doelmatig is, dat wil zeggen: kosteneffectief. De doelmatigheid van een maatregel wordt bepaald met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh, vaak kortweg aangeduid als doelmatigheidscriterium.

Hoe werkt het doelmatigheidscriterium?
Het doelmatigheidscriterium werkt met een systeem van reductiepunten (het¬†‘budget’) enerzijds¬†en maatregelpunten (de ‘kosten’) anderzijds.¬†Een project is doelmatig wanneer het aantal maatregelpunten lager is dan het aantal reductiepunten.¬†In feite blijven de geldbedragen dus buiten beeld. Dit heeft als voordeel dat als de prijzen op de markt wijzigen, de regelgeving niet hoeft te worden aangepast. Bovendien geldt dat alle uitvoeringskosten worden vergoed mits een project doelmatig is en sober wordt uitgevoerd.

Het aantal reductiepunten wordt bepaald met tabel 1 uit Bijlage 2 bij de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen. Hoe hoger de geluidbelasting, hoe hoger het aantal reductiepunten. Let op: bij de bepaling van de reductiepunten tellen alleen die woningen mee waarbij de maatregelen zorgen voor een relevante afname van 2 dB. Het aantal maatregelpunten wordt bepaald met tabel 1 en 2 uit Bijlage 1 bij de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen.

De doelmatigheidsregeling heeft alleen betrekking op de in bijlage 1 van de regeling vermelde maatregelen. Dat betekent dat verkeersmaatregelen en het amoveren van woningen niet kunnen worden getoetst op basis van deze regeling. Voor deze maatregelen is wel subsidie beschikbaar, op basis van een maximaal bedrag, te vinden in Bijlage A van de Ssv. Zie het hoofdstuk Maatregelen voor meer informatie per type maatregel.