Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2 Eindhoven Randweg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 11 juni 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/106853 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A2, Randweg Eindhoven.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 7 april 2022 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen “Groot Eindhoven”, “Veldhovens Weekblad” en “Weekblad de Schakel” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn door 42 particulieren en organisaties 14 verschillende zienswijzen ingediend.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 12 juni 2024 in de Staatscourant en de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen gepubliceerd. De zienswijzen leiden niet tot een wijziging van dit besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. Wel worden met dit besluit een tweetal fouten in het ontwerpbesluit hersteld.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2016 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A2 tussen de aansluitingen Centrum/Strijp en Waalre en de A67 direct ten westen van knooppunt de Hogt (dreigen te) worden overschreden. Deze dreigende overschrijding wordt veroorzaakt doordat de verkeersintensiteiten sinds 2008 zijn toegenomen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de toekomstige overschrijdingen van de geluidproductieplafonds niet met doelmatige geluidmaatregelen kunnen worden weggenomen.

Daarom stelt Rijkswaterstaat voor om de geluidproductieplafonds langs de A2 te wijzigen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij 193 woningen langs de genoemde wegvakken voor de situatie in het zichtjaar 2040 een overschrijding van de wettelijke toetswaarde zal ontstaan van maximaal 1 dB. Voor deze 193 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden ingeval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat de geluidsbelasting in alle geluidgevoelige ruimten wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB beneden de binnenwaarde ligt. De betreffende woningen zijn opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit.

Referentiepunten A2 Eindhoven Randweg

Inzagetermijn (termijn loopt tot en met 25 juli 2024) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 13 juni 2024 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn loopt tot en met 25 juli 2024)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister