Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A67 – Veldhoven

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 28 juni 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/159176 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, vierde lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Veldhoven toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten gelegen langs de A67 ter hoogte van de Kempenbaan in Veldhoven.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 30 juni 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Veldhovens Weekblad” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit is 1 zienswijze ingebracht.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Om de verkeersproblematiek rondom de Kempenbaan in Veldhoven op te lossen, wordt een nieuwe aansluiting op de A67 gerealiseerd waarbij de Kempenbaan via de Locht wordt ontsloten. Deze wijziging is voorzien in het bestemmingsplan Kempenbaan-West. De A76 wordt tussen km 14,01 tot km 15,39 fysiek gewijzigd. Gelet op deze wijziging heeft de gemeente Veldhoven akoestisch onderzoek laten verrichten waarmee een toets aan de regelgeving en grenswaarden uit de Wet milieubeheer is uitgevoerd.

Op basis van deze onderzoeken heeft de gemeente Veldhoven verzocht de geluidproductieplafonds op 42 referentiepunten te verlagen. De ligging van 12 referentiepunten wordt gewijzigd. Daartoe wordt het reeds aanwezige tweelaags ZOAB ter hoogte van de fysieke wijziging tussen km 14,01 en km 15,39 in het geluidregister opgenomen.

Inzagetermijn (termijn 12 augustus 2021 verlopen)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 1 juli 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 28 juni 2021 (inclusief bijlagen)

Aanvraag gemeente Veldhoven (inclusief bijlagen)

Zienswijze (termijn 12 augustus 2021 verlopen)  

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidsregister