Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zutphen-Winterswijk (spoor)

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 25 juni 2023, met kenmerk IenW/BSK-2024/135747 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs gedeelten van het spoortraject tussen Zutphen en Winterswijk. De te wijzigen referentiepunten liggen in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Oost Gelre, Winterswijk en Zutphen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 26 juni 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten, te weten Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Oost Gelre, Winterswijk en Zutphen.

Aanleiding

Uit de nalevingsverslagen van ProRail blijkt dat op het spoortraject Zutphen-Winterswijk zich (dreigende) overschrijdingen voordoen. De overschrijdingen worden veroorzaakt doordat er meer treinen rijden en dat het snelheidsprofiel van de treinen afwijkt ten opzichte van wat in brongegevens van het geluidregister is opgenomen.

ProRail heeft onderzoek laten uitvoeren om te bezien of er maatregelen in aanmerking komen om de (dreigende) overschrijdingen weg te nemen.

Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van de overschrijding van de geluid-productieplafonds er bij 10 woningen een overschrijding is van de toetswaarde. De woningen liggen in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Het is niet doelmatig om maatregelen te treffen om bij deze woningen de overschrijding van de toetswaarde ongedaan te maken. Voor deze woningen zal ProRail onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden in geval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van die objecten worden aangeboden geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat de geluidsbelasting in alle geluidsgevoelige ruimten wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB beneden de binnenwaarde ligt.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn loopt tot en met 7 augustus 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 27 juni 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijze (termijn loopt tot en met 7 augustus 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.