Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N48, aansluiting met N377, Balkbrug

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 11 juni 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/124705 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in te stemmen met het verzoek van Rijkswaterstaat de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de N48 ter hoogte van de aansluiting met de N377. De referentiepunten liggen in de gemeente Hardenberg.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 12 juni 2024 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “Ommer Nieuws” gepubliceerd.

Aanleiding

De provincie Overijssel heeft het project Vechtdalverbinding uitgevoerd. In het kader van dit project is ook de aansluiting van de N48 op de N377 aangepast. Voor deze aanpassing is in 2012 het Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 vastgesteld. De geluidproductieplafonds zijn toen niet verplaatst noch gewijzigd.

Om de ligging van de aansluiting in het geluidregister in overeenstemming te brengen met de aanpassing van de aansluiting, heeft Rijkswaterstaat in 2023 nader akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Daarbij is uitgegaan van een wegdekverharding op de N48 bestaande uit een dunne deklaag type A. Dit type verharding is met het groot onderhoud in 2021 op de hoofdrijbaan van de N48 aangebracht. Door het toepassen van dit type wegdek worden de geluidproductieplafonds op 21 referentiepunten verlaagd en is er geen sprake van een overschrijding van de geluidsbelasting op woningniveau.

Op grond van de resultaten uit het akoestisch onderzoek heeft Rijkswaterstaat mij verzocht de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn loopt tot en met 24 juli 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 13 juni 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijze (termijn loopt tot en met 24 juli 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister