Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A44, Kaagbrug en Brug over de Hoofdvaart

Besluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 25 juni 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/180890 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A44 ter hoogte van de Kaagbrug en de Brug over de Hoofdvaart. De referentiepunten liggen in de gemeenten Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 8 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in de huis-aan-huisbladen van de gemeenten Haarlemmermeer (“Witte Weekblad – Nieuw Vennep”), Lisse (“Lissernieuws”) en Teylingen (“Teylinger”). Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 25 juni 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en in hiervoor genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding van de vervanging en renovatie van drie sterk verouderde kunstwerken in de A44. Het betreft hier de Kaagbrug, de brug over de Hoofdvaart en het viaduct over de Lisserweg. Bij het vervangen van deze kunstwerken vinden wijzigingen plaats ten aanzien van de hoogte van het kunstwerk en de toeleidende rijbanen of ligging van de kunstwerken. Rijkswaterstaat heeft akoestisch onderzoek laten uitvoeren om na te gaan of als gevolg van de vervanging en renovatie van de bruggen de geluidproductie-plafonds zullen worden overschreden en zo ja, of maatregelen in aanmerking komen om deze overschrijding te voorkomen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de geluidproductieplafonds ter hoogte van het viaduct over de Lisserweg niet zullen worden overschreden. Voor deze locatie zijn daarom geen maatregelen onderzocht.

Voor de locaties Kaagbrug en brug over de Hoofdvaart zullen wel overschrijdingen van de geluidproductieplafonds ontstaan. Om de overschrijdingen te voorkomen dan wel te beperken zal op deze locaties, voor zover dat technisch mogelijk is, tweelaags ZOAB worden aangebracht. Dat leidt ertoe dat de meeste geluid-productieplafonds op deze locaties kunnen worden verlaagd, maar bij 9 referentiepunten blijft er een overschrijding bestaan. De overschrijding van het plafond op deze referentiepunten leidt bij de aanwezige woningen echter niet tot een toename van de geluidbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond tot boven de toetswaarde. Het treffen van aanvullende geluidbeperkende maatregelen is daarom niet nodig.

Op grond van deze onderzoeken heeft Rijkwaterstaat de minister verzocht om de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn loopt tot en met 8 augustus 2024)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
27 juni 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Beroepsmiddelen (termijn loopt tot en met 8 augustus 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister