Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2 Eindhoven Randweg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 5 april 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/71851 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A2, Randweg Eindhoven.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 7 april 2022 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen “Groot Eindhoven”, “Veldhovens Weekblad” en “Weekblad de Schakel” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn verschillende zienswijzen ingebracht.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2016 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A2 tussen de aansluitingen Centrum/Strijp en Waalre en de A67 direct ten westen van knooppunt de Hogt (dreigen te) worden overschreden. Deze dreigende overschrijding wordt veroorzaakt doordat de verkeersintensiteiten sinds 2008 zijn toegenomen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de toekomstige overschrijdingen van de geluidproductieplafonds niet met doelmatige geluidmaatregelen kunnen worden weggenomen.

Daarom stelt Rijkswaterstaat voor om de geluidproductieplafonds langs de A2 te wijzigen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij 193 woningen langs de genoemde wegvakken voor de situatie in het zichtjaar 2040 een overschrijding van de wettelijke toetswaarde zal ontstaan van maximaal 1 dB. Voor deze 193 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden ingeval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat de geluidsbelasting in alle geluidgevoelige ruimten wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB beneden de binnenwaarde ligt. De betreffende woningen zijn opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit.

Referentiepunten A2 Eindhoven Randweg

Inzagetermijn (termijn is 19 mei 2022 verlopen) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
7 april 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Zienswijze (termijn is 19 mei 2022 verlopen)  

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister