Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A44, Kaagbrug en Brug over de Hoofdvaart

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 7 november 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/315359 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in te stemmen met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A44 ter hoogte van de Kaagbrug en de Brug over de Hoofdvaart. De referentiepunten liggen in de gemeenten Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 8 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in de huis-aan-huisbladen van de gemeenten Haarlemmermeer (“Witte Weekblad – Nieuw Vennep”), Lisse (“Lissernieuws”) en Teylingen (“Teylinger”). Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding van de vervanging en renovatie van drie sterk verouderde kunstwerken in de A44. Het betreft hier de Kaagbrug, de brug over de Hoofdvaart en het viaduct over de Lisserweg. Bij het vervangen van deze kunstwerken vinden wijzigingen plaats ten aanzien van de hoogte van het kunstwerk en de toeleidende rijbanen of ligging van de kunstwerken. Rijkswaterstaat heeft akoestisch onderzoek laten uitvoeren om na te gaan of als gevolg van de vervanging en renovatie van de bruggen de geluidproductie-plafonds zullen worden overschreden en zo ja, of maatregelen in aanmerking komen om deze overschrijding te voorkomen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de geluidproductieplafonds ter hoogte van het viaduct over de Lisserweg niet zullen worden overschreden. Voor deze locatie zijn daarom geen maatregelen onderzocht.

Voor de locaties Kaagbrug en brug over de Hoofdvaart zullen wel overschrijdingen van de geluidproductieplafonds ontstaan. Om de overschrijdingen te voorkomen dan el te beperken zal op deze locaties, voor zover dat technisch mogelijk is, tweelaags ZOAB worden aangebracht. Dat leidt ertoe dat de meeste geluid-productieplafonds op deze locaties kunnen worden verlaagd, maar bij 9 referentiepunten blijft er een overschrijding bestaan.

Nabij deze referentiepunten leidt de overschrijding bij de aanwezige woningen echter niet tot een toename van de geluidbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond tot boven de toetswaarde. Het treffen van aanvullende geluidbeperkende maatregelen is daarom niet nodig en heeft Rijkwaterstaat verzocht om de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 21 december 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
9 november 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 21 december 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister