Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Geluidhinder algemeen

Verkeerslawaai is de belangrijkste bron van geluidhinder in Nederland. Naar schatting hebben 3,5 miljoen mensen in meer of mindere mate last van verkeerslawaai. Dat is niet alleen vervelend, maar overmatige blootstelling aan lawaai kan ook een negatief effect op de gezondheid van mensen hebben.

 Een van de belangrijkste gezondheidseffecten is hinder. Hinder is een verzamelterm voor allerlei negatieve gevoelens zoals ergernis, boosheid en ongerustheid. Daarnaast kan verkeerslawaai ook leiden tot slaapverstoring en op de lange termijn tot verhoogde bloeddruk.  

Of geluid als hinderlijk wordt ervaren is van heel veel factoren afhankelijk en is van persoon tot persoon verschillend. Van belang zijn onder andere het type geluid, de sterkte van het geluid, de omgeving¬† waarin het geluid wordt geproduceerd en of men het geluid kan be√Įnvloeden.

Voor verkeerslawaai geldt dat het vanaf een niveau van 42 dB als hinderlijk kan worden ervaren. Hoe hoger het geluidsniveau, hoe groter de kans dat iemand hinder van lawaai heeft. Op basis van onderzoeken zijn relaties opgesteld waarmee het percentage (ernstig) gehinderden in een bepaalde geluidbelastingklasse berekend kan worden.  In onderstaande tabel is deze relatie aangegeven. De grafiek laat bijvoorbeeld zien dat bij een geluidsbelasting van 65 dB ruim  15% van de mensen ernstige hinder ondervindt.


Meer informatie
In het Dossier geluidsoverlast van het Ministerie IenW is meer informatie te vinden over geluidhinder en geluidbeleid.