Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Omvang sanering

De totale saneringsvoorraad ligt vast. In totaal zijn er circa 64.000 saneringssituaties vanwege railverkeerslawaai en circa 445.000 saneringsstuaties vanwege wegverkeerslawaai. Op dit moment is ruwweg 1/3 van deze saneringssituaties opgelost. Alle saneringssituaties zijn bekend bij BSV en gemeenten.

Korte geschiedenis
Voor 1 januari 1997 gold een pand (woning, maar ook scholen, ziekenhuizen) als saneringssituatie wanneer de geluidbelasting op een bepaalde peildatum hoger was dan 60 dB(A) respectievelijk 65 dB(A) in geval van respectievelijk weg- en railverkeerslawaai. In januari 2007 is in de Wet geluidhinder vastgelegd dat gemeente alle saneringsgevallen moeten melden bij de minister van VROM (in casu BSV). Voor saneringssituaties vanwege wegverkeerslawaai moest dit voor 1 januari 2009 en voor railverkeerslawaai voor 1 januari 2007. Niet of niet tijdig gemelde woningen/andere geluidsgevoelige bestemmingen zijn geen saneringssituaties. Met deze zogenaamde Eindmelding is de saneringsvoorraad dus vast komen te liggen. Elke gemeente heeft inzicht in de eigen saneringsvoorraad.

Lijsten
In het verleden zijn diverse ‚Äėlijsten‚Äô opgesteld: de¬†A-lijst, B-lijst, Raillijst, 70+ lijst en de Eindmeldingslijst. Van deze lijsten is alleen de A-lijst op dit moment nog relevant, omdat de financiering van deze woningen uit de ISV-middelen gefinancierd wordt.¬†De¬†Raillijst is niet meer relevant omdat bij de aanpak en financiering van de sanering van railverkeerslawaai geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen Raillijst- en overige saneringswoningen.¬†¬†Het onderscheid tussen B-lijst, 70+lijst en Eindmelding is ook niet meer relevant. Al deze woningen behoren nu tot de saneringsvoorraad.

A-lijst en 70+
Op de A-lijst staan alle saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien. Van deze lijst zijn de woningen waarvan de berekende geluidbelasting voor de toekomst hoger was dan 70 dB(A) om wettechnische redenen afgehaald. Dit zijn de zogenoemde 70+ woningen geworden.

B-lijst
Op de B-lijst staan saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 60 dB(A) tot en met 64 dB(A) en waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien. De B-lijst bevat circa 205.000 woningen. B-lijst woningen zijn tegenwoordig onderdeel van de saneringsvoorraad.

Raillijst
Op de Raillijst staan alle saneringswoningen vanwege railverkeerslawaai waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien. De Raillijst bevat circa 23.500 woningen. De sanering liep tot en met ISV-2 via het ISV en was een verantwoordelijkheid voor gemeenten. Vanaf 2011 wordt de sanering van de Raillijstwoningen en van alle andere saneringssituaties langs het spoor door Prorail opgepakt en gefinancierd.

Eindmeldingslijst
Tot 2005 hadden gemeenten wel de plicht hun saneringssituaties aan te melden bij de minister maar was hieraan geen einddatum gekoppeld. In 2005 is bepaald dat gemeenten tot 1 januari 2007 de tijd hadden om alle saneringssituaties vanwege railverkeerslawaai die nog niet eerder gemeld waren, alsnog te melden. Voor wegverkeerslawaai werd deze datum enige jaren later bepaald op 1 januari 2009. De operatie waarmee de gemeenten deze laatste nog niet gemelde saneringssituaties konden aanmelden wordt de Eindmelding genoemd. Nu, na afloop van de Eindmelding, staat de saneringsomvang in principe vast. Met de eindmelding wegverkeerslawaai zijn circa 83.000 saneringssituaties aangemeld en met de eindmelding railverkeerslawaai circa 21.000 saneringssituaties. Dat brengt het totaal aantal saneringssituaties op 445.000 respectievelijk 64.000 voor weg en rail.