Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Regelgeving

Op de sanering verkeerslawaai is de volgende regelgeving van toepassing:

Wet geluidhinder (Wgh)
De Wgh stelt regels die de geluidsemissie beperken of voorkomen met het doel de mens tegen geluidhinder te beschermen. In de Wet geluidhinder wordt een nadere uitwerking gegeven van de sanering van geluidsbelasting ten gevolge van industrieterreinen en wegverkeer.

Besluit geluidhinder (Bgh)
Het Bgh is een nadere uitwerking van de Wgh. In het Bgh wordt ook de sanering van geluidsbelasting ten gevolge van spoorwegen uitgewerkt.

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv)
De Ssv is een ministeriële regeling, waarin de regels met betrekking tot subsidieverlening aan beheerders in het kader van de sanering staan uitgewerkt. Bij de Ssv horen diverse bijlagen.

Reken- en meetvoorschrift 2012 (RMV 2012)
In het RMV 2012 staat, hoe de in de Wgh en Bgh genoemde waarden en geluidsbelastingen moeten worden berekend of gemeten. In de bijlagen van het RMV 2012 worden de reken- en meetvoorschriften verder uitgewerkt.

Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (doelmatigheidscriterium)
In deze regeling staan regels voor het doelmatigheidscriterium, ter beoordeling van de kosten van maatregelen in relatie tot kwaliteit, aard en gebruik van geluidsgevoelige objecten en tot de doeltreffendheid van die maatregelen

Wet milieubeheer
Met de inwerkingtreding van SWUNG I zal de regelgeving omtrent geluidsoverlast ten gevolge van rijksinfrastructuur en de invoering geluidsproductieplafonds te vinden zijn in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.

Besluit geluid milieubeheer
In het Besluit geluid milieubeheer zijn enkele regels uit hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer nader uitgewerkt. Zo staat bijvoorbeeld nader toegelicht wat op de geluidbelastingkaarten moet staan en wat de inhoud van een actieplan moet zijn.

Regeling geluid milieubeheer
In de Regeling geluid milieubeheer worden enkele regels uit hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en het Besluit geluid milieubeheer inhoudelijk uitgewerkt.

Stimuleringsregeling stille wegdekken
De Stimuleringsregeling stille wegdekken was van kracht van 2001 tot 2002 en werd uitgevoerd door BSV. De regeling zelf is afgesloten, maar de monitoring van de geluidreductie van de in het kader van deze regeling aangelegde stille wegdekken loopt nog steeds. Voor het aanleveren van monitoringsgegevens dient u het MSW-formulier te gebruiken, dat kunt u hier downloaden: MSW-formulier.