Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Opschoonactie

BSV heeft alle gemeenten verzocht om hun saneringsvoorraad te controleren en aan BSV door te geven welke woningen onterecht als niet gesaneerd staan aangemerkt.

Saneringsvoorraad

Tot 1 januari 2009 hadden gemeenten de mogelijkheid hun saneringswoningen vanwege wegverkeerslawaai bij de minister aan te melden. Alleen deze woningen mogen door een gemeente in een saneringsprogramma worden opgenomen en alleen deze woningen komen eventueel voor een saneringssubsidie in aanmerking.

Omdat de sanering in principe een éénmalige operatie is, houdt BSV bij welke woningen op welke manier worden gesaneerd.

Het moment dat een woning door BSV als gesaneerd wordt aangemerkt, is meestal naar aanleiding van een subsidieaanvraag of de gereedmelding van een saneringsprogramma. Daarbij registreert BSV ook op welke manier de woningen zijn gesaneerd. Zijn er maatregelen getroffen, voldeed de binnenwaarde van de woning al, is het saneringsaanbod geweigerd of is er sprake van een 30 km/u zone? Op die manier is van alle woningen die in een subsidieaanvraag zijn opgenomen bekend op welke manier ze zijn of zullen worden gesaneerd.

Daarnaast zijn er echter ook woningen die al zijn gesaneerd zonder dat die in het bestand van BSV als zodanig zijn aangemerkt. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat de woning in het verleden is gesaneerd met middelen vanuit het ISV of bijvoorbeeld omdat de woning niet meer bestaat. Om deze tekortkoming in de registratie op te lossen, vraagt BSV aan gemeenten of zij de registratie willen controleren en willen aangeven welke woningen al zijn gesaneerd.

Waarom

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe saneringsregeling onder de Omgevingswet.
Het doel is om een regeling te ontwerpen waarbij de beschikbare middelen goed aansluiten op de saneringsopgave en de sanering efficiënt kan worden uitgevoerd. Daarom is het van belang dat er een adequaat inzicht ontstaat in de resterende saneringsvoorraad.

Aanpak

De woninglijst
Bij het verzoek tot opschonen heeft u een woninglijst (Excel-werkblad) ontvangen met alle woningen die volgens de administratie van BSV nog voor sanering in aanmerking komen.
In de lijst zijn niet opgenomen:
– woningen die in de administratie van BSV het kenmerk gesaneerd hebben
wigekregen;
– woningen die in een aanvraag om voorbereidingssubsidie zijn opgenomen;
– woningen die deel uitmaken van een project dat in uitvoering is.
In de lijst is aangegeven in welk kader de woning bij BSV is gemeld en vanwege welke weg dat is geweest. Per woning is een keuzeveld opgenomen waarin u de status van de woning kunt aangeven.

We verzoeken u vriendelijk de resultaten van uw opschoonwerk via de bijgewerkte Excel-lijst aan ons terug te sturen. Op die manier kunnen wij de gegevens eenvoudig overnemen in ons bestand.

Benodigde inzet
Zeker bij omvangrijke woningbestanden kan het veel werk zijn om alle woningen individueel na te lopen. De hoeveelheid werk die u aan het opschonen besteed, moet echter wel in redelijke verhouding staan tot het resultaat. Daarom kan het noodzakelijk zijn dat u een afweging maakt in hoeverre u nader onderzoek uitvoert naar de huidige status van saneringswoningen.

We vragen u om in ieder geval wel na te gaan welke woningen op de lijst al eerder zijn gesaneerd. In de meeste gevallen zullen dit A-lijstwoningen zijn die met ISV-middelen zijn gesaneerd, maar mogelijk zijn er ook andere woningen. Woningen waarvoor maatregelen zijn onderzocht, aangeboden of getroffen, komen, ook onder de Omgevingswet, niet een tweede keer voor sanering in aanmerking. Met het oog op een goede financiële planning van de sanering is het daarom belangrijk dat u in ieder geval deze woningen aan BSV doorgeeft.

Voor de overige categorieën kunt u een afweging maken. Als de gegevens bekend zijn of relatief eenvoudig te verkrijgen, geeft u dat door. Als veel (locatie-) onderzoek nodig is om vast te stellen of een woning niet meer voor sanering in aanmerking komt, dan kunt u besluiten dat onderzoek niet uit te voeren en vooralsnog aan te nemen dat de woning terecht als niet-gesaneerd op de lijst staat.

Overige stukken
Bij uw terugmelding is het niet nodig nadere bewijzen te leveren. Uw opgave dat een woning is gesaneerd, is toereikend. Mocht in een later stadium discussie ontstaan over de status van een woning, dan kan het alsnog noodzakelijk zijn dat u eventueel bewijs van de sanering beschikbaar stelt.

Wat

Er zijn diverse redenen waarom een woning ten onrechte als niet-gesaneerd in het woningbestand van BSV kan zijn opgenomen.

A-lijstwoningen en ISV
In de jaren 2003 tot en met 2009 moest de sanering van woningen die waren aangemeld voor de A-lijst worden gesaneerd met middelen uit het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV). Bij de verantwoording van deze middelen was het meestal niet nodig aan te geven welke woningen waren gesaneerd. Daarom is deze sanering destijds niet in de bestanden van BSV verwerkt. Als u nu deze ISV-sanering aan BSV doorgeeft, dan kunt u in het statusveld van de woninglijst aanvinken: ‘gesaneerd met maatregelen’, ‘weigeraar’ of ‘voldoet’, afhankelijk van op welke wijze de woning is gesaneerd. [de wijze waarop de woning is gesaneerd.]
Mogelijk zijn ook andere dan A-lijst [niet A-lijst] woningen met andere middelen dan BSV subsidies door u gesaneerd. Ook over deze woningen ontvangen wij graag de afmelding.

30 km/u
Onder de Wet geluidhinder heeft een weg waar de maximale snelheid
30 km/uur is, geen zone. Als zodanig komen woningen langs een dergelijke weg niet voor saneringsmaatregelen in aanmerking.
Daarom is een woning ‘gesaneerd’ op het moment dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/u. Graag horen wij welke woningen dit betreft. U kunt in het statusveld in de woninglijst in dat geval ’30 km/u’ aanvinken.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen onder de Omgevingswet wegen met
30 km/u weer worden meegenomen in de sanering. Als u nu aangeeft dat de maximumsnelheid 30 km/u is, is dat daarom geen definitieve afmelding van de sanering. BSV registreert ’30 km/u’ zodat deze woningen bij wijziging van de regelgeving alsnog voor sanering in aanmerking kunnen komen.

Sloop
Als een woning is gesloopt, komt deze vanzelfsprekend niet meer voor sanering in aanmerking.

Gewijzigde bestemming
Mogelijk is de bestemming van een pand gewijzigd en is het niet langer een geluidgevoelige bestemming. Als u deze informatie tot uw beschikking heeft, dan vragen wij u deze in de woninglijst op te nemen. In het keuzemenu op de woninglijst kunt u dan aangeven: ‘geen ggb’. U hoeft echter geen nader onderzoek te doen naar de bestemming van saneringsadressen als dat onevenredig veel werk met zich mee brengt.

Onterecht gemeld
Misschien is bij nader inzien een woning onterecht als saneringswoning aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de geluidsbelasting te laag was of omdat de woning pas na 1986 is gebouwd. In het keuzemenu op de woninglijst kunt u dan aanvinken ‘te lage gb’ of ‘nieuwbouw’.

Schoonmaakemmer