Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Fase I: VBT-subsidie

Een subsidieproject begint met het aanvragen van een subsidie voor de kosten van voorbereiding begeleiding, het toezicht op de uitvoering van een saneringsprogramma, kortweg aangeduid als VBT-subsidie. Een aanvraag voor een VBT-subsidie kan jaarlijks voor een bepaalde datum ingediend worden. Voor 2015 is deze datum 15 maart.

Met de VBT-subsidie wordt een gemeente in staat gesteld om een saneringsprogramma op te stellen.

1. Waaruit bestaat een aanvraag voor een VBT-subsidie?

 • een ingevuld en ondertekend formulier Formulier VBT
 • een lijst van de betrokken saneringsobjecten volgens dit format: Bijlage bij formulier VBT
 • een akoestisch onderzoek conform bijlage 3 van het Reken en Meetvoorschrift waarin de geluidbelasting in het toekomstig maatgevend jaar zonder maatregelen is berekend op basis van actuele verkeersgegevens.

In de aanvraag voor een VBT-subsidie behoeven nog geen maatregelen te worden opgenomen. De subsidie is immers juist bedoeld om te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn.

2. Welke woningen komen in aanmerking voor een VBT-subsidie?

Een saneringsobject komt in aanmerking voor subsidie wanneer:

 • deze in een eerder stadium bij de Minister is gemeld;
 • het gemelde object is gebouwd voor 1982, of is gebouwd voor 1986 en opgenomen is in een bestemmingsplan van voor 1982;
 • het gemelde object (nog steeds) een geluidsgevoelige bestemming heeft;
 • het gemelde object (inmiddels) niet is gelegen aan een weg waar een 30 km/u zone is ingericht;
 • het gemelde object (nog steeds) bestaat;
 • aan het object niet eerder saneringsmaatregelen zijn getroffen, en;
 • het object niet is gemeld vanwege een rijksweg of hoofdspoorweg.

Let u bij het opnemen van woningen in uw aanvraag ook op het volgende:

 • Is de maatgevende weg dezelfde als dat in de oorspronkelijke melding was opgenomen?
 • Is voor het saneringsobject al een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vastgesteld? Dat is bijvoorbeeld het geval voor A-lijst woningen.

3. Wanneer verleent BSV de voorbereidingssubsidie?
Direct na binnenkomst worden de aanvragen beoordeeld. Zo nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd. Zodra een aanvraag is goedgekeurd, wordt deze op de prioriteitenlijst geplaatst. Uiterlijk 1 juni van een jaar publiceert BSV de prioriteitenlijst en krijgen alle aanvragers bericht of hun aanvraag wordt gehonoreerd.

Downloaden
Handleiding subsidie (printversie)