Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Processchema

Hieronder vindt u een algemene, stap-voor-stap beschrijving van een subsidieproces. Op de volgende pagina’s vindt u meer gedetailleerde informatie per fase.

Printversie processchema 

Fase I: van aanvraag voorbereidingssubsidie tot saneringsprogramma

StapWat?Door wie?
1Indienen aanvraag voorbereidingssubsidie
Aanvragen kunnen alleen ingediend worden voor reeds gemelde saneringswoningen en voor de sanering vanwege één of meerdere lokale wegen.
Let op: aanvragen moeten ingediend worden voor 1 februari!
Gemeente
2Beoordelen subsidieaanvraag
Indien nodig vraagt BSV aanvullende informatie op.
BSV
3Plaatsing op de prioriteitenlijst
Alleen aanvragen die ingediend zijn voor 1 februari worden op de prioriteitenlijst van dat jaar geplaatst. Aanvragen ingediend na 1 februari komen pas het jaar daarop in aanmerking voor subsidie.
BSV
4Verlening voorbereidingssubsidie óf bericht dat project in de wacht gezet wordt
BSV geeft uiterlijk 1 juni van het betreffende jaar een reactie.
BSV
5Opstellen saneringsprogramma:
- actualisatie akoestisch onderzoek
- communicatie met bewoners over mogelijke varianten en voorkeursvariant*
- definitieve keuze maatregelen
- maatregelen uitwerken tot besteksniveau
- inspraakprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
- reactie op de eventuele zienswijzen

* de manier waarop is afhankelijk van de omvang van het project en het soort maatregelen. Te denken valt aan informatiebijeenkomsten of enquêtes bij grotere projecten, zoals verkeersmaatregelen of schermen. Bij kleinere projecten en gevelmaatregelen is een meer individuele benadering op z'n plek.

Advies: leg tussentijdse resultaten, vragen en eventuele problemen voor aan BSV
Gemeente
6Saneringsprogramma vaststellen
Gemeente

Fase II: van aanvraag uitvoeringssubsidie tot uitvoering van de maatregelen

StapWat?Door wie?
7Indienen saneringsprogramma en aanvraag subsidie ten behoeve van de uitvoeringGemeente
8Na goedkeuring van het saneringsprogramma neemt BSV gelijktijdig de volgende besluiten:
1. Verlening uitvoeringssubsidie
2. Vaststelling voorbereidingssubside
3. Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidbelasting en de maatregelen

Afhankelijk van het beschikbare subsidiebudget verleent BSV zo spoedig mogelijk na het indienen van het saneringsprogramma subsidie.
De subsidie wordt verleend exclusief BTW. De BTW is compensabel via het BTW-compensatiefonds.
Let op: dit geldt niet voor gevelisolatie. Deze wordt wel met BTW verleend.
BSV
9Gelijktijdige bekendmaking van de vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting en de maatregelen (3) in de plaatselijke media (gemeente) en Staatscourant (BSV)
Gemeente en BSV stemmen moment van bekendmaking af.
Gemeente en BSV
10Het vaststellingsbesluit staat open voor bezwaar bij BSV.
BSV handelt eventuele bezwaren af.
BSV
11Starten aanbestedingsprocedure
Let op: de aanbestedingsprocedure mag al eerder worden gestart (al tijdens stap 3 en 4) dan de subsidieverlening. De gunning mag echter niet eerder plaatsvinden dan dat de subsidie is verleend, tenzij BSV een instemming met eerdere start heeft verleend. Zonder deze instemming zijn de getroffen maatregelen niet subsidiabel.
Gemeente
12Gunning
Voorafgaande aan de gunning dient een gunningsvoorstel met onderbouwing voorgelegd te worden aan BSV indien wordt afgeweken van de goedkoopste inschrijver en/of het gunningsbedrag meer dan 10% hoger is dan de subsidieverlening. In andere gevallen kan zonder voorafgaande instemming van BSV worden gegund aan de laagste inschrijver.
Gemeente
13Indienen gunningsstukken bij BSV
Op basis van deze stukken kan BSV starten met de bevoorschotting van de uitvoeringssubsidie. De volgende stukken zijn nodig:
- procesverbaal van aanbesteding
- opdrachtbrief aan de aannemer
- inschrijfbegroting van de aannemer uit de gunning
- uitvoeringsplanning
Gemeente
14Start betaling
Op basis van bovengenoemde stukken wordt een bevoorschottingsschema vastgesteld. U wordt hiervan per brief op de hoogte gesteld. Bevoorschotting vindt plaats tot maximaal 95%. De eerste betaling vindt plaats zo spoedig mogelijk na het verzenden van de brief door BSV.
BSV

Fase III: van uitvoering van de maatregelen tot financiele afronding

StapWat?Door wie?
15Gereedmelding van het project
Binnen vier weken na oplevering van het project dient met gebruik van het MA-formulier bij BSV gemeld te worden dat het project gereed is.
In geval van gevelisolatie moet bij deze melding een controlemeting worden toegevoegd en moet worden aangegeven of alle woningen gesaneerd zijn, formeel dan wel met maatregelen.
Gemeente
16BSV geeft per brief een reactie op de gereedmelding BSV
17Laatste mogelijkheid tot melding meer- en minderwerk en verzoek tot wijziging van de subsidie
Meer- en minderwerk dient op grond van artikel 31 van de Ssv gemeld te worden voorafgaand aan de Sisa-verantwoording. Het niet tijdig melden van meerwerk heeft tot consequentie dat meerwerk niet gesubsidieerd kan worden. Meer- en minderwerk mag uiteraard ook al eerder gemeld worden.
Gemeente
18Wijziging subsidie
Op basis van de melding van het meer- en minderwerk en de onderbouwing van de noodzaak ervan wijzigt BSV de subsidieverlening.
BSV
19Verantwoording Sisa
Verantwoording en controle van de subsidie vindt plaats via Sisa, dus een financiele verantwoording richting BSV is niet meer nodig.
NB Het is ook mogelijk uw project voorafgaande aan de Sisa-verantwoording af te handelen. Zie Nadere toelichting fase III, vraag 3.
Gemeente
20Vaststelling subsidie en betaling laatste voorschot
Op basis van de Sisa-verantwoording en de eerder aangeleverde stukken stelt BSV de subsidie vast, registreert de woningen als zijnde gesaneerd en wordt de laatste 5% van het subsidiebedrag betaalbaar gesteld. Het project is hiermee financieel afgerond.
BSV