Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Fase II: uitvoeringssubsidie

Met de voorbereidingssubsidie (fase I) stelt u het saneringsprogramma op. Met dit programma kunt u een uitvoeringssubsidie aanvragen voor het daadwerkelijk uitvoeren van de saneringsmaatregelen.

1. Wanneer moet de uitvoeringssubsidie aangevraagd worden?

Bij de verlening van de voorbereidingssubsidie wordt ook gekeken naar de beschikbare budgetten in de toekomstige jaren. Aan de hand hiervan en aan de hand van de te verwachten projectomvang wordt een projectplanning opgesteld. Dit om te voorkomen dat binnen redelijke termijn geen subsidie voor uitvoering kan worden verstrekt vanwege budgettekort. Indien de gestelde termijnen door u niet gehaald kunnen worden is overleg noodzakelijk met BSV.

2. Waar moet een saneringsprogramma en een aanvraag voor uitvoeringssubsidie uit bestaan?

Uw aanvraag voor een subsidie voor de uitvoering moet ten minste bestaan uit:

 • een begeleidend schrijven met een toelichting op de situatie;
 • Formulier UK/S
 • een adressenlijst met per woning vermeld:
  –¬† de geprognosticeerde, onafgeronde geluidsbelasting zonder maatregelen
  –¬† de geprognosticeerde, onafgeronde geluidsbelasting na het treffen van maatregelen
  –¬† de kadastrale aanduiding
 • een geactualiseerd akoestisch onderzoek inclusief kaarten waaruit de situatie blijkt;
 • een berekening van de maximale subsidie;
 • het bestek;
 • de kostenraming;
 • De resultaten van de conform artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgde voorbereidingsprocedure.
  –¬† beschrijving van de wijze waarop het programma bekend is gemaakt.
  –¬† de data wanneer het programma¬† ter inzage heeft gelegen
  –¬† de ingediende zienswijzen en de reactie van burgemeester en wethouders daarop.

Indien uw aanvraag gevelmaatregelen betreft dient uw aanvraag tevens te bestaan uit:

 • een schriftelijke verklaring waarin is aangegeven wat de directe aanleiding is voor het project, te weten:
  –¬† sanering van verkeerslawaai (autonome sanering) of
  Р woningverbetering (gekoppelde sanering)
  (u kunt hiervoor het UK/S-formulier gebruiken).
 • een schriftelijke verklaring van het gemeentebestuur dat noch de gemeente noch de eigenaren of bewoners van de tot het project behorende woningen van plan zijn deze woningen binnen vijf jaar te verbeteren of ingrijpend te wijzigen aan de gevels waar saneringsmaatregelen zullen worden aangebracht of met betrekking tot deze gevels groot onderhoud uit te voeren, dan wel om deze woningen aan de woonbestemming te ontrekken.
 • een rapport van de berekening of meting van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen v√≥√≥r de uitvoering van de beoogde geluidwerende maatregelen;
 • de opnamegegevens inclusief plattegronden van de verschillende vertrekken in de woningen voorzien van een maatvoering;
 • een rapport van de berekening van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen na de uitvoering van de beoogde geluidwerende maatregelen;
 • eventuele ontheffingen van burgemeester en wethouders voor de geluidgevoelige ruimten waar de streefwaarde van het binnenniveau (38 dB bij woningen) niet gehaald wordt maar de maximale binnenwaarde van 43 dB (bij woningen) niet overschreden wordt.
 • een, met de daarvoor gebruikte gegevens, onderbouwde berekening van de totaal verwachte kosten per woning onder gebruikmaking van formulier Gba of GBb;
 • het bestek inclusief geveltekeningen en plattegronden, gebaseerd op de bovenstaande akoestische rapporten, zoals deze voor de aanbesteding van het project zullen worden gebruikt;
 • een overzicht van de aanvullende bouwtechnische maatregelen voor zover deze voortvloeien uit het bestek.
 • een verklaring omtrent de staat van onderhoud van iedere tot het project behorende woning en ‚Äď voor zover het achterstallig onderhoud betreft ‚Äď een raming van de kosten van de maatregelen, om de woning in goede staat te brengen, voor zover dit achterstallig onderhoud betreft en deze maatregelen zijn opgenomen in het bestek.

NB: indien uw saneringsprogramma aanvullende gevelmaatregelen betreft dan is de Awb-procedure conform artikel 3.4 niet van toepassing. Immers, deze is reeds gevolgd bij de indiening van het saneringsprogramma van de hoofdmaatregel (en). Voor aanvullende gevelmaatregelen geldt eveneens dat de ten hoogst toelaatbare waarde van de geluidsbelasting reeds is vastgesteld. Deze waarde vormt het uitgangspunt voor de toetsing van de aanvullende gevelmaatregelen.

Downloaden
Handleiding subsidie (printversie)

Voor meer informatie over het opstellen van een saneringsprogramma voor (aanvullende) gevelmaatregelen: Informatieblad gevelisolatie.