Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Verkeersmaatregelen

Het doel van verkeersmaatregelen is om de geluidemissie van het verkeer te verminderen. Verkeersmaatregelen zijn dus een voorbeeld van het bestrijden van geluidhinder bij de bron.

Dit kan door maatregelen te treffen die de verkeersintensiteit verminderen, zoals het verkeer langs een alternatieve, minder overlast veroorzakende, route leiden. Een goed voorbeeld hiervan zijn rondwegen die doorgaand verkeer door dichtbebouwde dorps- of stadskernen omleiden door gebieden met minder bebouwing. Maar ook maatregelen die bij eenzelfde hoeveelheid verkeer de emissie van geluid verminderen. Het verlagen van de maximumsnelheid is hiervan een voorbeeld.

Subsidie Ssv
Bij verkeersmaatregelen worden de werkelijke kosten vergoed, tot een maximaal bedrag, het zogenaamde Rekenbedrag. Het rekenbedrag volgt uit tabellen 1a, 1b en 1c van Bijlage A: rekenbedragen.

Enkele aandachtspunten bij een subsidie voor verkeersmaatregelen:

  • Alleen de kosten die direct te herleiden zijn tot het terugdringen van de geluidhinder zijn subsidiabel. Subsidiabel zijn bijvoorbeeld: de kosten het verkeersluw inrichten van een weg en de aansluitingen op een alternatieve route (bijvoorbeeld een rondweg). Niet subsidiabel zijn bijvoorbeeld de kosten van het aanleggen van de alternatieve route zelf.
  • In veel gevallen is het subsidiebedrag voor verkeersmaatregelen niet toereikend om alle kosten te dekken. Dit komt omdat verkeersmaatregelen vaak ook een andere aanleiding hebben dan alleen het terugdringen van de geluidhinder. De aanleiding voor verkeersmaatregelen is vaak verkeerskundig.
  • Wanneer u stil wegdek aanbrengt in combinatie met verkeersmaatregelen, dan worden deze als twee afzonderlijke maatregelen behandeld. Bij de bepaling van het rekenbedrag voor de verkeersmaatregelen mag u dan wel uitgaan van de geluidbelasting zonder dat het stil wegdek is aangebracht.

De Rijksweg Sittard-Geleen werd in 2007 verkeersluw ingericht. Dit leidde bij ruim 850 saneringswoningen tot een reductie van minimaal 3 dB.