Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Gevelisolatie

Als bron- of overdrachtsmaatregelen niet doelmatig, mogelijk of afdoende zijn, wordt gekeken naar het geluidniveau in de woning. Op grond van het Besluit geluidhinder moet de noodzaak van isolerende maatregelen aan de gevel onderzocht worden indien de binnenwaarde hoger is dan 43 dB (weg) of indien de geluidbelasting op de gevel hoger is dan 63 dB (rail). Met gevelisolatie moet dan een binnenniveau van ten hoogste 38 dB bereikt worden.

Gevelisolatie houdt in dat geluidwerende voorzieningen zoals akoestisch isolerend glas, suskasten voor de ventilatie en/of ramen met dubbele kierdichting worden aangebracht. Voor andere geluidgevoelige bestemmingen dan woningen kunnen lagere binnenwaarden gelden.

Medewerking van bewoners
Om een gevelisolatieproject tot een goed einde te brengen is medewerking van de bewoners nodig. Op deze pagina kunt u alles lezen over de te volgen procedure (hoofdstuk 6 besluit geluidhinder).

Is een vertrek geluidgevoelig?
Of een vertrek geluidgevoelig is, is niet eenvoudig vast te stellen. Om nu te kunnen bepalen of een vertrek geluidgevoelig is en dus voor maatregelen in aanmerking komt, kunt het stroomschema gebruiken.

Subsidie Ssv
Gevelmaatregelen komen voor vergoeding van de werkelijke kosten in aanmerking mits deze als sober en doelmatig kunnen worden aangemerkt. Als normering voor het begrip soberheid bij geluidwerende maatregelen aan de uitwendige scheidingsconstructie gelden de toetsbedragen in Bijlage D: toetsbedragen geluidwerende maatregelen.

De tabellen onder a in bijlage D betreffen toetsbedragen die overeenkomen met de kosten van de maatregelen bij autonome gevelsanering. De tabellen onder b betreffen toetsbedragen die overeenkomen met de meerkosten van de maatregelen indien om andere redenen dan de geluidwering, maatregelen aan de uitwendige scheidingsconstructie worden getroffen (kozijnvervanging bij bijvoorbeeld stadsvernieuwing), dit staat bekend als gekoppelde gevelsanering. Deze toetsbedragen zijn afgeleid van de toetsbedragen die gelden voor autonome gevelsanering.

Gevelisolerende maatregelen komen slechts in aanmerking voor subsidie voorzover zij niet toe te schrijven zijn aan achterstallig onderhoud.

Downloaden
Informatieblad gevelisolatie