Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 13 december 2022 (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 13 december 2022, met kenmerk IenW/BSK-2022/288358,

  • met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, en artikel 11.47, eerste lid van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs spoortrajecten die zijn opgenomen in bijlage 2 bij het besluit, en
  • met toepassing van artikel 11.27, eerste lid van de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds op nieuwe referentiepunten heeft vastgesteld langs nieuwe spoortrajecten op de Maasvlakte 2, op de Eemhaven bij Rotterdam en langs het traject Roodeschool-Eemshaven (Groningen).

Het besluit is op woensdag 21 december 2022 bekendgemaakt in de Staatscourant, het Algemeen Dagblad, de Telegraaf en de Volkskrant.
Tegen dit besluit zijn diverse bezwaarschriften ingediend.

Inhoud van het besluit

De voor hoofdspoorwegen geldende geluidnormen zijn materieel vastgelegd in het geluidregister. De geldende geluidnormen zijn vastgelegd in geluidproductieplafonds op langs de spoorweg gelegen virtuele referentiepunten. Deze plafonds zijn gebaseerd op talrijke eveneens in het geluidregister opgenomen (bron)gegevens. Het is van groot belang dat de in het geluidregister opgenomen geluidproductieplafonds op basis van de juiste (bron)gegevens zijn vastgelegd.

Een reden is dat het geluidregister de basis is om te bepalen of de beheerder van de spoorweg aan de verplichting tot naleving van geluidproductieplafonds voldoet. Vanwege deze verplichting tot naleving is het vanuit het oogpunt van rechtszekerheid van groot belang dat de geluidproductieplafonds ook op basis van de juiste (bron)gegevens in het geluidregister zijn opgenomen. Een andere belangrijke reden is dat gemeenten, als het gaat om de bouw van geluidsgevoelige objecten langs hoofdspoorwegen, verplicht zijn van de in het geluidregister opgenomen (bron)gegevens uit te gaan.

Er is aanleiding de geluidproductieplafonds bij hoofdspoorwegen te wijzigen om de volgende redenen.

  1. De geluidproductieplafonds blijken op diverse locaties onjuist te zijn vastgesteld. Het betreft zowel te hoge als te lage plafonds.
  2. ProRail heeft nieuwe rekensoftware laten bouwen waarmee de geluidproductieplafonds kunnen worden berekend. De rekensoftware berekent in sommige gevallen afwijkende geluidwaarden.
  3. Er zijn nieuwe spoortrajecten toegevoegd op de geluidplafondkaart en er zijn trajecten verwijderd.

De wijzigingen zijn beschreven in het “Akoestisch onderzoek Foutherstel en Ambtshalve wijziging geluidproductieplafonds spoor 2022” van 4 oktober 2022, dat deel uitmaakt van dit besluit.

Landelijk overzicht gpp-wijzigingen langs hoofdspoorwegen

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 2 februari 2023)

Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek ligt vanaf donderdag
22 december 2023 ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450) .

Het besluit, inclusief bijlagen en het akoestische onderzoek kunt u ook hier downloaden:

De onderaan in het besluit genoemde bijlage 2 kunt u vinden in het bijgevoegde document “Akoestisch onderzoek” onder bijlage 4*.

* Dit betreft de laatste en definitieve versie van het rapport waar het besluit op is gebaseerd. Per abuis wordt in het besluit zelf een eerdere versie van het rapport aangehaald.

Bezwaar (termijn is verlopen op 2 februari 2023 )

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar (motivering).

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over het besluit kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, te bereiken op 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.