Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Wijziging geluidproductieplafonds A32 te Akkrum, gemeente Heerenveen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij voornemens is, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op 10 referentiepunten, gelegen langs de A32 te Akkrum, gemeente Heerenveen.

Het besluit is op woensdag 27 november 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad de Heerenveense Courant.

Op 26 juni 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen waarmee, onder andere, de geluidproductieplafonds op referentiepunten langs de A32 in Heerenveen zijn gewijzigd. Dit besluit is genomen met het doel een aantal fouten in het geluidregister te herstellen. Tegen dit besluit heeft de gemeente Heerenveen bezwaar aangetekend. Bij de beslissing op bezwaar van 4 november 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/233196, is het bezwaar door mij gedeeltelijk gegrond verklaard. Als gevolg van mijn beslissing op het bezwaar van de gemeente, wordt op 10 referentiepunten langs de A32 het geluidproductieplafond gewijzigd.

Gebleken is dat met het besluit van 26 juni 2019 onbedoeld en ten onrechte een deel van in werkelijkheid aanwezige geluidsschermen uit het geluidregister is verwijderd. Met de beslissing op bezwaar wordt deze tekortkoming hersteld door de verwijderde geluidschermdelen weer toe te voegen en de geluidproductieplafonds dien overeenkomstig aan te passen.

Terinzagelegging (termijn is 9 januari 2020 verstreken)

De beslissing op bezwaar met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. Het voornemen, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u hier downloaden:

Beroep (termijn is 9 januari 2020 verstreken)

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister