Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 20 december 2017

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 20 december 2017, met kenmerk IENM/BSK-2017/307101, met toepassing van artikel 11.27, eerste lid, artikel 11.28, eerste lid, en artikel 11.47, eerste lid, van de Wet milieubeheer (verder: Wm) de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs wegtrajecten opgenomen in bijlage 1 van het rapport ‚ÄúHerstel van onjuistheden in het geluidregister rijkswegen‚ÄĚ van 6 december 2017 met nummer BF5954-AvdV-R171206-D2.0.

Het besluit is op vrijdag 29 december 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Op woensdag 3 januari is een bekendmaking verschenen in de Volkskrant.

Aanleiding
De aanleiding voor dit besluit is tweeledig:

1. Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gegevens in het geluidregister naar aanleiding van het ‚ÄúNalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2016‚ÄĚ (hierna: nalevingsverslag) en diverse recent uitgevoerde akoestisch onderzoeken. Daarbij is geconstateerd dat er voor in totaal 1.186 referentiepunten onjuiste gegevens in het geluidregister zijn opgenomen. Het betreft de volgende onjuiste gegevens:

  • onjuiste wegdektypes (A6, A16, A31, N9);
  • onjuiste verkeersintensiteiten (A4, A7, A15, A16, A32, A44, A50, A58, A73, N57, N99);
  • onjuist geregistreerde ligging van aansluitingen (A31, N99);
  • ontbrekende afschermende objecten (A13), en;
  • dubbel ingevoerde afschermende objecten (A4).

2. Voor één locatie geldt dat na inwerkingtreding van hoofdstuk 11 van de Wm op 1 juli 2012 de feitelijke ligging van een aansluiting is aangepast op basis van een besluit van een gemeente dat nog is genomen onder het oude regime van de Wet geluidhinder. Deze wijziging was destijds niet bekend bij Rijkswaterstaat en het is wenselijk de feitelijke situatie alsnog in het register op de te nemen.

Het besluit voorziet in de correctie van de brongegevens en daarop gebaseerde herberekening van de geluidproductieplafonds in de bovenstaande situaties.

Inzage Termijn verstreken
Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek ligt ter inzage bij het informatiecentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Alle stukken kunnen ook hier worden gedownload:

Bezwaar Termijn verstreken
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, unit paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering).

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister