Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Correctiebesluit van 18 december 2023: Enschede-Glanerbrug

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 18 december 2023, met kenmerk IenW/BSK-2023/380918, ingevolge artikel 11.28, eerste lid en artikel 11.47 Wet Milieubeheer (verder Wm), de omissie, betreffende het wijzigen van enkele geluidproductieplafonds (verder: gpp’s) in het besluit van 13 december 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/288358, heeft hersteld.

Het besluit is woensdag 27 december 2023 bekendgemaakt in de Staatscourant en het huis‑aan‑huisblad “Huis aan Huis Enschede”.

Beknopte inhoud van het correctiebesluit

Gebleken is dat in het besluit van 13 december 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/288358 een deel van de brongegevens in het geluidregister spoor niet juist is opgenomen, waardoor op 53 referentiepunten in de gemeente Enschede de gpp’s ten onrechte zijn gewijzigd. Het betreft de brongegevens die in het geluidregister stonden direct voorafgaand aan het besluit “Enschede â€‘ Glanerbrug” van 22 maart 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/54246. Met dit correctiebesluit worden de brongegevens van het besluit van 22 maart 2022 opnieuw in het geluidregister opgenomen.

Inzage (termijn is verlopen op 9 februari 2024)

Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek kunt u hieronder downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 9 februari 2024)

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar (motivering).

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over het besluit kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, te bereiken op 0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.