Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 5 januari 2016

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 5 januari 2016, met kenmerk IENM/BSK-2015/252559, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, en artikel 11.47, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs wegtrajecten opgenomen in bijlage 1 van het rapport “Herstel van onjuistheden in het geluidregister rijkswegen” van 27 november 2015 met nummer BE2293-101-100.

Het besluit is op woensdag 27 januari 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant, de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Aanleiding
Bij het opstellen van het “Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2014” zijn overschrijdingen geconstateerd van de geluidproductieplafonds. In het onderzoek naar de oorzaken hiervan is geconstateerd dat op 18 locaties onjuiste gegevens in het geluidregister zijn opgenomen. Het betreft de volgende onjuiste gegevens:
• onjuiste wegdektypes (A27, A44, A58, A73, N36, N57, N200);
• onjuiste snelheden (A10, A200/N200);
• onjuiste verkeersintensiteiten (A1, A2, A4, A7, A16, A20, A58, N33, N35);
• foutief geregistreerde ligging van de weg (N200);
• onjuiste reflectiefactoren van afschermende objecten (A10);
• dubbel ingevoerde afschermende objecten (A7);
• ontbrekende afschermende objecten (A7);
• foutieve hoogte van afschermende objecten (A12, A15, A16, N11);
• foutief geregistreerde ligging van afschermende objecten (A12, A13).
Dit besluit voorziet in de correctie van de brongegevens en daarop gebaseerde herberekening van de geluidproductieplafonds.

Inzage Termijn verstreken
Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het informatiecentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag.

De stukken kunnen ook hier worden gedownload:

Bezwaar Termijn verstreken
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, dus uiterlijk op 9 maart 2016. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar (motivering).

Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op:
http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.