Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 20 mei 2019 (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 20 mei 2019, met kenmerk IENM/BSK-2019/90528, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs spoortrajecten die zijn opgenomen in bijlage 2 bij het besluit.

Het besluit is op vrijdag 24 mei 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant, de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Inhoud van het besluit

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ProRail de bevindingen bij spoorprojecten, bij de naleving van gpp’s en bij het MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering), over mogelijke onjuistheden in het geluidregister voor spoor verder onderzocht en geanalyseerd.

Deze analyse was erop gericht duidelijkheid te krijgen of gemelde bevindingen ook daadwerkelijk fouten in de data van het geluidregister zijn in de zin van artikel 11.47 van de Wet milieubeheer. Het onderzoek en de analyse hebben geleid tot de afbakening van te herstellen fouten.

Met dit besluit worden deze onjuistheden hersteld. De onjuistheden betreffen onder andere geometrische correcties betreffende schermen en perrons en correcties betreffende de bovenbouw van het spoor en rijsnelheden van treinen. De precieze wijzigingen staan nader beschreven in het besluit en in de akoestische onderzoeken, waarop het besluit is gebaseerd.

Landelijk overzicht gpp-wijzigingen

Terinzagelegging (termijn verstreken)

Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen ter inzage bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP te Den Haag. Bij het besluit behoren twee bijlagen: Ă©Ă©n met overzichtskaarten en Ă©Ă©n met een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Het besluit, inclusief bijlagen en het akoestische onderzoek kunt u ook hier downloaden:

Bezwaar (termijn verstreken)

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar (motivering).

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.